بیش از پنجاه نفر از کارگران افغانستانی که برای فروش نیروی کار راهی ایران بودند، در منطقۀ مرزی درۀ ذوالفقار توسط عوامل جمهوری اسلامی دستگیر و به شدت شکنجه شدند. پس از شکنجه و رفتار غیر انسانی بیش از بیست نفر از آنها به رودخانۀ هری رود انداخته شدند که تعدادی از آنها کشته و عده یی هم مفقود هستند. اخبار حکایت از آن دارد که مفقود شده گان نیز جان باخته اند اما اجسادشان هنوز پیدا نشده است.

جمهوری اسلامی طبق معمول جنایت و انسان ستیزی خود را منکر شده و گفته است که در این باره تحقیق خواهد شد. جمهوری اسلامی طی چهل سال حاکمیت خود نه تنها علیۀ کارگران و مردم ایران جنایات بی شماری انجام داده است بلکه در منطقه نیز جنایات متعددی را مرتکب شده است. از همان ابتدا کارگران افغانستانی به شدت مورد آزار و اذیت بوده اند و بارها فجایع زیادی در این مورد رقم خورده است. سرکوب کارگران افغانستانی به همراه استثمار شدید با کمترین دستمزد و حقوق انسانی همراه بوده و فرهنگ ضدیت علیه افغان ها را در ایران جمهوری اسلامی به شدت رواج داد و بارها آنها چه در جنگ ایران و عراق و چه در جنگ سوریه مورد سو استفاده قرار گرفته اند. اکنون نیز بار دیگر جنایتی را رقم زده که در کارنامۀ سیاهش باقی خواهد ماند.

رژیم های حاکم بر افعانستان و از جمله رژیم اشرف غنی-عبدالله و حامیان جهانی آن­ها نیز در رقم خوردن همۀ این فجایع و جنایات شریکند. آنها چنان شرایط وخیم اقتصادی را برای کارگران و مردم ایجاد کرده اند که برای بسیاری چاره یی جز مهاجرت برای به دست آوردن کار و لقمۀ نانی باقی نمانده است. افزایش فاصلۀ طبقاتی و گسترش بیکاری در بین کارگران آنها را ناچار به پذیرش ریسک مهاجرت به ایران و دیگر کشورها کرده است. رژیم سرمایه داری غنی-عبدالله با صدور نیروی کار به دیگر کشورها، در واقع کارگران افغانستان را به مسلخ می فرستد و بدین ترتیب آنها مسؤول و شریک در این جنایت می باشند.

کارگران ایران و افغانستان متحد و با همبسته­گی تمام این جنایت را محکوم می کنند و خواهان مجازات عاملان و آمران آن هستند. ما از همۀ سازمان ها و نهادهای کارگری و مردمی می خواهیم تا این جنایت را محکوم کنند و اعتراض خود را نسبت به این فاجعه ابراز نمایند. ما کارگران مرز و وطن نداریم. همه در کنار هم و متحد علیه حکومت ها و از آن جمله حکومت های اسلامی ایران و افغانستان مبارزه می کنیم و هر گونه تبعیض نژادی و تبعیض ملیتی و جنایت علیه بشریت را محکوم می نماییم. این کارگران که در روز کارگر کشته شدند نماد هزاران و میلیون ها کارگر جان باخته هستند که سرمایه داران آنها را به قتل رسانده اند.

 

ننگ و نفرت بر شکنجه گران و آدم کشان!

زنده باد انترناسیونالیسم کارگری!

سرنگون باد رژیم های سرمایه داری و اسلامی ایران و افغانستان!

سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

اتحاد سوسیالیستی کارگری

6 می 2020 ؛ 17 ثور / اردیبهشت 1398