افغان موج   

اطــلاعــيه

اسطوره ی مقاومت ملی ما به هامبورگ می آيد

Image

      بلی، کسی که قهرمانانه در برابر جنایتکاران جنگی بپاخاست، کسی که سر در کف جانش را به خطر انداخت و صدای برحق ملت قهرمانپرورش را چون فریاد رسا به گوش هم میهنان و جهانیان رسانید، کسی که در مرکز مضحکه ی دیموکراسی ـ پارلمان پوشالی ـ توطئه ی استعمارگران اشغالگر را افشاء کرد و به جهانیان نشان داد، که متجاوزین امریکایی نه برای آبادی کشورما، نه برای ملت سازی، نه نجات مردم از شر جنایتکاران جنگی و متجاوزین بر ناموس مردم، بلکه برای به حاکمیت رساندن آنان و تحکیم آنان در قدرت آمده اند.

      بلی، ملالی جویا این وارث برحق ملالی میوند به دیدن هم وطنان مهاجرش به هامبورگ می آید، تا آنان را در جریان واقعیت های تلخ کشور بخون خفته و مردم در خون تپیده اش بگذارد، او پیام آور زنده بودن ملت افتخار آفرین ماست، که نان ندارد، اما سر در برابر تجاوزگران استعمارگر خم نکرده و رژیم پوشالی شان را بایکوت می کند، او پیام آور مردمیست، که با تمام تهیدستی و فقر سیاست و دسیسه ی ابرقدرت یک تاز جهان را که تا به دندان مسلح است و قدرتمند ترین کشورهای جهان از هیبت نیرویش بر خود میلرزد، به تمسخر گرفته است، او پیام آور کشور امپراطورشکنیست، که راه بیرون رفت سلطه جویان فاشیست امریکایی را از معرکه ی افغانستان از نزد شان گم کرده است، متجاوزین جانی ایکه کنفرانس پشت کنفرانس دایر می کنند، اما هر بار بجای افق به غروب حکمروایی ظالمانه و سرکوبگرانه ی شان نزدیک تر می شوند.

      بیائید، که با شرکت در مجلس سخنرانی این شیرزن نترس و شجاع کشور ما وسیعا شرکت کرده و ثابت سازیم، که ما علیه تجاوز بر کشورما، علیه بمباران سرزمین ما، علیه کشتار پیهم غیرنظامیان و هم میهنان خفته بخون ما، علیه جنایتکاران جنگی، وطنفروشان و انقیادطلبان جاسوس بیگانه هستیم.

که په ميوند کي شهيد نشوې      خدايږو لاليه، بی ننګۍ ته دې ساتينه

      ما اگر در معرکه ی میوند امروز شرکت کرده نمی توانیم، اما اقلا در هرجایی که هستیم، میتوانیم صداهای ما را با صدای ملالی های کشور خود همنوا ساخته، به برش و هیبت آن بیافزائیم. بیائید با شرکت در این مجلس سهم ولو ناچیز، اما میهنپرستانه ی خود را در قبال وطن پر افتخار و ملت افتخارآفرین خویش ادا نمائیم.

زنده باد افغانستان

مرگ بر تجاوزگران و جنايتکاران

کميته ی دعوت از ملالی جويا

زمان :  روز يکشنبه، ۱۴ فبروری ساعت ۲ بعد از ظهر

آدرس:

Egepalas

Neidergeorgswerder Deich 18, 21109 Hamburg

Image