آغاز پرداخت غرامت به قربانیان بمب باران درولایت قندوزافغانستان

هشت ماه پس از بمب باران دو تانکر ربوده شده توسط طالبان در ولایت قندوز درافغانستان فرمانده تیم بازسازی آلمان درایالت شمال افغانستان در تاریخ چهار شنبه گذشته با بزرگان این روستا و نمایندگان دولت افغانستان به توافق رسیدن تا بیش از 400 هزار رویو را برای غرامات به قربانیان بمب باران ولایت قندوز بپردازند .

6 سرباز افغان نیز که طور تصادفی در یک حمله نیروهای المانی کشته شده اند شامل این غرامت ها میباشند .

این گزارش را روز شنبه 15 ماه می روزنامه  تاگس اشپیگل برلین در صفحه اول خود به نشر رسانده است .

در حملات هوائی که به فرمان آقای کلاین سرهنگ ارتش المان به دو تانکر ربوده شده در تاریخ 4 سپتمبر سال 2009 میلادی اتفاق افتاد تا 124 نفر کشته و زخمی شده اند ولی تعداد غیر نظامیان تا حال دقیق مشخص نشده است .

در باره  نحوه  ای پرداخت غرامت کشمکش های در وزارت دفاع المان وجود داشته است ولی با آن هم دولت المان درهمان زمان 150 هزار ریوررا برای کمک اضطراری زمستانی جهت تهیه کمپل ، مواد سوخت ، غذا  و اجاق برای ساکنان این روستا درشمال افغانستان پرداخته شده است .

مذاکره با آقای کریم پوپل وکیل افغان مقیم برمن آلمان که در بارۀ غرامت ها با وزارت دفاع المان در تماس بوده ، دراواسط ماه اپریل سال روان متوقف شده است دراین مذاکرات صحبت از کمک مالی برای پروژه های درآن مناطق بوده است .

ولی دولت آلمان از این پروژه ها فاصله گرفته و بیم آنرا دارد که چنین پروژه های میتوانند برای حمله به اهداف دیگری مورد بهره گیری قرار گیرند .

به گفته مقامات المانی این 400 هزار یورو باید به طور مستقیم پرداخت گردد تا ازمزایای آن خانواده قربانیان استفاده نمایند .

ختم گزارش.

نحوه پرداخت این غرمات ها ماه طول کشیده است چون مراجع مختلفی به عنوان وکیل قربانیان مطالباتی را از دولت آلمان در خواست نموده بودند .

واز طرف دیگر تعداد تلفات غیر نظامیان در بمب باران هوای قندوز بصورت مشخص تا حال معلوم نشده است .

 بنا بگفته مقامات ولایت قندوز درهمان زمان و بررسی که از طرف وزارت داخله افغانستان به ریاست اقای محمد منیرمنگل معین وزارت داخله  ، والی و قوماندان امنیه ولایت قندوز انجام شده ، آمده است که بیشترین تعداد کشته شده گان را افراد طالبان تشکیل میداند .

محمود منجم زاده برلین المان