افغان موج   

اهدا به   زنان و دختران مظلوم سرزمینم

به مناسبت هشتم مارچ

روایت

بهارِ خسته  ز هــــر دستۀ  سراغم  کرد

صدا برای  تماشای  درد  و داغــم کرد

به  سوی  صندلی  داغ  انتــــظارم  برد

چه تلخ  قهوة  ازغــصه  ها فراهم  کرد

وخواست عقدة  دل را  دمی کند  خالی

به چارسو نظر افکند وخوب چمچم کرد

گشود  صفــــحة  رایانة  مــــلالت  را

نمای  ولوله  و ناله  و خـــروشم   کرد

ز مرگ  لاله  خبـــر داد و ماتم   لادن

هـــزار قصه ز بیچارگی  مریم   کرد

روایتی  ز پریشــــــــانی  دل   نسرین

حکایتی  ز دل  آزردگی  شـــبنم   کرد

ز بی  ثباتی  دوران  نرگس  و  کوکب

چه شکوه های پیاپی برای من هم  کرد

زخوشخیالی  اندیشه  های  مـــروارید

سرود  و رشتة  وا رفته را منظم  کرد

ازآنچه  آمده  یکباره  بر سرِ   سوسن

زیاسمن چه همه قصه ها که کم کم کرد

زداغِ  قلب  شقایق و حـــسرتِ  زنبق

زخود زنی  بنفشه  و آنچه  دردم  کرد

ز لحـــظه های  در آتش  شگــفتن نیلو

وگفت وگفت وگفت آنچنان که داغم کرد

مـرا میان  اجاقِ  غـریو  و ناله  نشاند

و در میانة  این  شعله  ها کبابم   کرد

بهار همره   اردیبهشت  هـــــر سالش

هـــزار بار مرا  راهی  جهـــنم  کرد

نورالله وثوق

http://norollahwosuq.blogfa.com/