افغان موج   

 

دلـربـا

ای کــه ســــر تـا بـه قــــدم عـشـوه و نـاز آمـده ای

مـقـــدمـت خـوش کـه بـه دل مـحــرم راز آمـده ای

کـمـتـرین هـمــــــه را ، پـادشــــۀ حـسـن و جـمـال

از رۀ لـطــف و کـــــــــــرم بـنـده نــــواز آمـده ای

گــــل تـصــــویـر تـــــــو دایم بـود انـدر نـظـــــرم

ســــخـت در دیـده و دل نـادر و شـــــــاز آمـده ای

بــی تـــو انـدر کــف بـاد اســــت هـمــــه زنـدگـیـم

خـوشـتـر از آب بـقــــــا زنـدگـــــی ســـاز آمـده ای

ســـال هــــا از ســــــر اخــلاص بـه پـیـش قـدمـت

ســر شـکـــــــرانـه گـــــذارم کـه تـو بـاز آمـده ای

بـه تـو گـویـم سـخــــن از درد دل و سـوز و گـداز

گــــرچـه فـارغ ز غـم سـوز و گــــــــداز آمـده ای

ز ادای تـو هـمــــــــــــان روز اول دانـســــــــــتـم

دلـــــربـایـی کـــه چـنـیـن شـوخ و طـنـاز آمـده ای

نجیب  بهروش

ونکوور  کانادا اپریل  2010