افغان موج   

از:انجنیرشفیق رفیقی

دوروزپیهم

 

دو روز پــیهـــم  دو روزســــیـــاه

دو روز خـیــانــت  دو روز گـــنـاه

دو روزغلامـی  دو روز شـکسـت

دو روزغــم  انگیـز همـه  اشـتبـاه

***

دو روزیکه  سمبول بربادی  است

دو روزیکه  توهین آزادی  اسـت

چــه گویم  ازین  روزهای  سیــه

که ویرانگر شهـر وآبـادی  اسـت

***

همیـن دوتبســـم زلـبهــا  گرفــت

امید محـبـت زفــــردا گــرفـــــت

ببسـتـنــد هــــرسو درنــــــور را

سیاهـــی و ظلمت شب ما گرفت

***

دو روزمسلسل دو تـاریـخ شــوم

چی شب های نکبـت فراروهجوم

دو روزیکه  برماسـت ازبخت بد

به گلشن  بـرایــد درخــت زقــوم

***

دو روز مسلسـل پــرازدرد وغـم

همه قتل  وغـــارت جفــا وستــم

دو روزیـکه برمــا پیــامش نبـود

بجـز راه بــردن  بســـوی عـــدم

***

دو روزیــکه  ایکاش هـرگــزنبـود

دو روزیکه بربود هـرهست وبــود

دو روزیکه روزش همه ترس وبیم

شبش در نبــرد  گــــرفـت و قـیـود

***

بهارجـوانـی دریـن دوشـکسـت

گل آرزوهــا بهــرســوشکـــست

بهرباغ وگلشــن کشیــد خـارقــد

رسا قامت سروونــاجــوشکست

***

دو روزیکه زائیدجنـگ ونـفــاق

شکست صداهاهجـــوم و شقـاق

دو روزیکه جـای گل مهروعشق

بکاریـــد  تخـــم جــدال وفــراق

***

دو روزسیاه وسیــه تــر زشــــام

همه قتل وغارت  همه  انتقـــــام

دو روزیکه بربادی ها  آفــریـــد

همه تیغ ها شد بــرون ازنیـــام