افغان موج   

قناری

قناری میسراید، میشود غــــم های قــلبم گـــم

چه تعبیری کنی این حالت ام را بازگو جــانم

قناری بال و پر دارد، بگو دیگر چه غم دارد

به هر جا غصه میخواند، من هم درد دل آنم

قـــناری را چه تعبیـــری بـود با دانۀ گنــــدم

دلم را خوشه میسازم برایش تحفه می مـــانم

تو کودک وار قاموس قفس را خوب میگویی

من از آن درس تاریخ اسارت را هــمی دانــم

بگو از سخت گیری های آغوشت شبی دیگــر

که عمری هست صد ها آرزو  دارم ترا خانم

نعمت الله ترکانی

07.07.007