افغان موج   

سوخـتن

توچـه د ا نی که چـسـان سـوخـت غـمت خــا نـهِ من

هـــم تـن وهــــم د لک بی ســروســا مـــا نـه ی من

شــد ه عـمـــری کـه فــتـاده  دریـن  کُـنــج غــمـــــم

چــه شــود آي شبی یـــــار بــه  غـــــم خـــانــه  من

خـوش دراز کـرد ه رهـــا  زلـــف  پریشا ن عمــری

وازآ ن سـا خـته خوش ، زنجــیر و زولا نــه ی من

گربه هـرجا بروی، کـوه  بـه  کـوه، دشت بـه  دشت

بشــنوی قـصــه ی عشــق مـن وا فـســـا نــه ی  من

نـاصح عـیــــبم  بکــنـد، کــز چـه بــه تـو دل  داد م

بـی خــبـر نـیست خــــبـر، ا زدل د یــــوا نــه ی من

نــه من یک دل بـه تــو دادم ، کـه  دینــــــم  بـا  او

تـرســم  زاهـــد بدهــد  رأ ي ،  بـه کــفرانـه ی من

گـــرکـه تکــفـیر کـــننـدم ، مـــرا بــــاک چــه بـوَد

منکـه خواهـم  بـدهــم  جا ن ، بـه  جـانـانـه ی  من

خـنک آ نــدم کـه مـرا جـا ن  بــه جــانــان برســد

فـلــک هم رشک بـری  بـرفــر، شـاهــا نـه ی من

سـوی مـسجـد روان شـیـخ بــه تــــذ ویــروریـــــا

ز سـرصـدق وصفـــا ، این مـن ومیـخــا نـه ی من

من کـه پـا بنــد وفـــا بوده وعشـق دیـن مـن ا ست

مي بي غــش هـمیـش د رخًـــم وخُـم خــا نـه ی من

شــیـخ و زاهـــــد  دگـــر نـــامی ز تـقــوا نبـــرنـد

گـرکـه یک بـــار بـرنـد لــب بــه پـیـمـــا نـه ی مـن

مســـجـد ود یــروکلـیســـا هـمــه مـــنـظـور، ولـی

دل مخــلـوق خــدا ، کــعـبـه وبـت خـــا نـه ی  من

فبروری 2008 میسساگا

محمد ا صـغـر( عـبـا د ي )