افغان موج   

غزل

ای  زادگـاه  شعـــر بلــند  شـــبانه  ام

با یاد  نـام  سبـــز تو غــــرق ترانه ام

دیراست زخم های توناسورمانده است

ای ســرزمین مـــن ،غزل عاشقانه ام

یادش بخیر نام  تــو را جـار می زدیم! 

ای بلـــخ باســتان وهــــرات زمانه ام

هرچـــند دور مانده ام از قله های  تـو

پامیــــر سر بلند مــن! ای  آشیـانه  ام

اما  بیـــاد  نام  تــو  پـــرواز  میــکند

مُـــرغان آســمان غــزل بـر کرانه ام

آغــوش گـرم خود بگشا تا دوباره من

بــاز آیــم و غــزل بسرایم  به لانه  ام 

طبع زیبای: عبدالله رضوی

http://razavi47.blogfa.com/