افغان موج   

سعادت

میرسد روزی که بخت بسته ی ما وا شود

طــالــعِ مفقــود یــکبــار دیگــر پیـدا شود

دیـده های خصم دشمن کور گردد از قضا

چشم کــــور دوستــانِ مــا اگــر بینـا شود

میـرسد روزی که خارج از حریم پاک ما

بـن لادن همــره ی ناتــو و امــریکـا شود

دست غیـر واجنبی ازخاک ما کوتاه شود

سرنـوشت کشـور ویــران مــا از ما شود

میـرسد  روزی ثبـات دایــمی انــدر وطن

هـرکسی هر جا به فکـر ساختن ماوا شود

آسمــان ما نبــارد بمب و خمپــاره دیگــر

جای ماین وباروت ازخاکم چمن بالا شود

حـاکمـانِ راستیـن آیـنـد بــه مـیـدان عمــل

رشوه خورمفســد آخـر نابود و رسوا شود

تبعیضِ سمت وزبان ودین ومذهب گم شود

جـای نفــرت در دل آدم  محبـت جــا شود

میـرسد روزی مرض برچیده گرددازوطن

تشخیصِ داکتـرخوب و بـا کیفــیت دوا شود

قیمتی و قحطی  آخر مـی شود محــو و فنـا

زیب خوان مـردم ما قــورمه و شوربا شود

گر چـه بازارمکاروحیله گـر گرم ست لیک

میـرسد روزی درفش مـعــرفــت بــالا شود

کـودک محـروم مـا هــم خنــده بر لب آورد

سـوی مـکتب ره برد سازنـده ی فـردا شود

میـزنـد تک تک به درب ما سعادت عـاقبت

ار دل مــا از خشــونت پــاک ومبـــرا شود

م. ع. یوسفی

http://aref25.blogfa.com/