افغان موج   

کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان

 محمود منجم زاده برلین آلمان

درمرکزانجمن آلمان برای سیاست خارجی دربرلین کنفرانس خبری آقای ویکتور ایوانف مسؤل مبارزه با مواد مخدر در روسیه و مشاور ارشد دولت روسیه درامور امنیتی  درحضور داکتر اگوست هانینگ رئیس سابق سرویس اطلاعات خارجی المان و معین سابق وزارت داخله آلمان وآقای الکسساندر رهر مدیر پروگرام انجمن المان برای سیاست خارجی و تعدادی از کارشناسان مواد مخدر و شماری از خبرنگاران دراین مرکز روز شنبه 27 مارج دربرلین برگزار شد . بحث عمده آن روی مشکل مواد مخدرو فساد اداری درافغانستان بود .

آقای ایواتف درمرکزناتو دربروکسل پیشنهادات دولت روسیه را در مبارزه با مواد مخدر درافغانستان و همچنین این مشکل را با مقامات وزارت امور خارجه و سازمان امنیت این کشور ابراز نموده و همکاری کشور اش را در مبارزه علیه قاچاق و ترانسپورت مواد مخدره درافغانستان اعلام نمود.

آقای ایوانف که در زمان شوروی سابق مسولیت بخشی از نیروهای ارتش شوروی را به عهده داشت گفت : درزمان طالبان تولید مواد مخدره درافغانستان کاهش یافته بود ولی با حضور نیروهای بین لمللی در افغانستان تولید مواد مخدر برای مقابله با نیروهای جامعه جهانی به شدت افزایش یافت .

بعضی ازکارشنانسان دراین همایش ازعدم توانائی ناتو درمبارزه با مواد مخدره در افغانستان سخن گفته و دست داشتن مقامات ارشد دولت افغانستان  را درتولید ، تجارت و ترانسپورت مواد مخدره وفساد گسترده در دستگاه دولت را یکی ازچالش های مهم دانستند .

داکتر اگوست هانینگ رئیس سابق سرویس اطلاعات آلمان در خارج که چندین بار به افغانستان سفر نموده است در رابطه با مشکل اصلی که به قول او مواد مخدره است چنین گفت :                                          مبارزه با مواد مخدر که دراصل از افغانستان آغاز میشود یکی از مشکلات اساسی میباشد که ما با آن مواجه هستیم ما از یک طرف مشکل امنیت را داریم  و از طرف دیگر مواد مخدرمیباشد که مبارزه  جدی باید عیله تولید آن صورت گیرد و درعین حال مشکل اساسی ترانسپورت و انتقال مواد مخدر به کشور های منطقه که در آن روسیه نقش اساسی را نسبت به علت وسعت بزرگی که درامتداد مرزهای افغانستان دارد و به همین لحاظ همکاری با روسیه دراین زمینه بسیار مهم میباشد .

اطلاعات زیادی که از افغانستان میرسد فساد اداری یکی از مشکلات مهم این کشور میباشد همچنین فساد اداری در کشورهای آسیایی مرکزی وجود دارد و ازطرف دیگر از طریق مواد مخدر میتوان پول زیادی به دست آورد و هر کجا که پول زیاد باشد فساد نیز در آن وجود دارد .

جنرال ایوانف افزود تولید مواد مخدروقاچاق آن به خارج سالانه جان 30 هزار شهروند روسی را میگیرد.

آقای ایوانف دراین کنفرانس خبری تلاش می نمود مشکل اصلی مواد مخدر درافغانستان  را حاصل دولت مجاهدین و سپس حضور نیروهای بین المللی درافغانستان ارزیابی نماید و نقش طالبان را در تولید و قاچاق مواد مخدر درافغانستان کم رنگ جلوه دهد .

کارشکنی وحتی دشمنی شوروی سابق نسبت به افغانستان که ازهمان آغاز کودتا و بعدا تجاوز آن کشور دردسمبر سال 1979 میلادی به افغانستان آغاز گشت  تا حال دردوستی وهمکاری با افغانستان را نگشاده است . 

بعضی از خبرنگاران با مطرح نمودن سوال های از دولت روسیه انتقاد نمودند که این کشوردرچند سال گذشته با جامعه جهانی دررفع مشکلات امنیت و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدردرافغانستان همکاری نداشته است وعوض اینکه به عنوان یک کشور همسایه به مردم افغانستان کمک نماید ، همواره تلاش های جامعه جهانی را برای اسقرار امنیت و بازساری مورد انتقاد قرار داده و خود هیچ طرح یا پیشنهاد عملی را برای نجات از این مشکل ارایه نکرده است .

اقای الکساندر رهر مدیر پروگرام انجمن المان برای سیاست خارجی مشکل اصلی افغانستان را مواد مخدر عنوان نموده گفت : رزع کشت خاشخاش که از حاصل آن هروین تولید میشود یکی از مشلات مهمی درافغانستان میباشد که جامعه جهانی را به خود مشغول ساخته ، که همانند دهشت افکنی خطرناک میباشد  .

در حقیقت تولید و تجارت مواد مخدر در حال حاضرخطر بزرگی برای افغانستان و جهان میباشد که بسیار گسترش یافته است و به عنوان یک خطر اساسی برای کشورهای همسایه افغانستان  و مردم آن مناطق میباشد که این حقیقت را باید پذیرفت  فاکنور دیگر اینکه افغانستان به فساد اداری مواجه بوده و دستگاه های دولتی افغانستان به فساد آغشته میباشد این نیز حقیقتی است که نمی توان آنرا انکار نمود از طرف دیگرناتو توانایی آنرا ندارد و یا احتمآ نمی خواهد و یا در محدوده کاری اختیار آنرا ندارد که عیله رزع و تولید مواد مخدر درافغانستان مبارزه نماید ناتو خود را برای کار های اساسی تر که از نظر آنها مهم میباشد تمرکز می دهند .

اقای ایوانف درمقابل سوال یک خبر نگار افغان که از وی پرسید دولت شوروی سابق که شما نیز جزو آن بودید در زمان تجاوز به افغانستان ویرانی های زیادی را در تمام افغانستان بوجود آورده است ، حالا در چندین سال گذشته چه کمکی به مردم افغانستان نموده است ؟  وی درقسمت تجاوزبه افغانستان جوابی نداد ولی ازبخشیدن بیش از11 میلیارد دالرقرضه شوروی سابق به دولت ومردم افغانستان و آموزش 250 پولیس افغان که درامور مبارزه با مواد مخدر به روسیه درس میخوانند یاد کرد.