افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
بادۀ عشق 13 قوس 1400 104
آزادی زنان 29 سنبله 1400 206
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 212
قیام کنید 14 سنبله 1400 221
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 269
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 339
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 609
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 640
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 727
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 839
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 947
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 965
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1343
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1296
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1271
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1478
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2296
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1948
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2104
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2093
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2272
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2345
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2407
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2268
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2485
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2956
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3400
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3415
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3390
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3548
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3164
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3253
ارث پدر 13 سرطان 1395 3208
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3137
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3303
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3645
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3345
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3767
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3940
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3407
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3833
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3456
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3669
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3697
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3578
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3799
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3937
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3868
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3958
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3807