افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 369
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 436
سکوت جهان 31 سرطان 1401 454
عید قربانی 18 سرطان 1401 461
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 506
زندان چادر 19 ثور 1401 816
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 492
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 614
بادۀ عشق 13 قوس 1400 689
آزادی زنان 29 سنبله 1400 797
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 727
قیام کنید 14 سنبله 1400 800
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 933
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 967
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1268
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1282
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1367
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1476
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1612
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1753
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2027
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2399
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1921
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 2114
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 3051
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2625
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2706
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2739
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2965
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 3007
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 3085
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2912
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3441
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3657
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 4154
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 4190
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 4112
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4326
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3822
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3938
ارث پدر 13 سرطان 1395 3923
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3943
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3963
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4362
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4422
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4749
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4706
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 4169
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4534
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 4150