افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 251
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 334
سکوت جهان 31 سرطان 1401 359
عید قربانی 18 سرطان 1401 369
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 418
زندان چادر 19 ثور 1401 700
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 425
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 525
بادۀ عشق 13 قوس 1400 562
آزادی زنان 29 سنبله 1400 703
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 648
قیام کنید 14 سنبله 1400 713
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 812
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 876
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1146
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1148
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1262
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1368
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1510
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1611
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1891
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2268
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1796
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 2009
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2941
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2516
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2604
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2644
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2826
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2893
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2977
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2766
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3287
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3534
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 4048
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 4055
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 4002
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4199
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3705
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3827
ارث پدر 13 سرطان 1395 3789
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3787
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3868
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4231
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4300
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4649
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4606
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 4040
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4429
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 4027