افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
آزادی زنان 29 سنبله 1400 38
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 58
قیام کنید 14 سنبله 1400 76
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 123
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 181
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 449
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 488
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 574
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 691
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 806
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 806
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1188
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1117
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1115
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1331
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2106
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1795
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1941
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1929
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2123
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2201
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2259
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2120
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2339
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2799
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3234
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3254
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3218
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3366
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3009
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3085
ارث پدر 13 سرطان 1395 3059
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2988
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3136
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3483
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3191
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3601
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3777
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3248
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3647
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3314
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3480
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3527
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3422
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3634
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3778
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3713
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3798
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3644
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3867