افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 60
سکوت جهان 31 سرطان 1401 118
عید قربانی 18 سرطان 1401 118
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 195
زندان چادر 19 ثور 1401 376
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 180
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 283
بادۀ عشق 13 قوس 1400 371
آزادی زنان 29 سنبله 1400 469
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 480
قیام کنید 14 سنبله 1400 507
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 569
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 631
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 897
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 912
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1022
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1131
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1238
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1261
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1641
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1658
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1545
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1756
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2632
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2264
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2363
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2391
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2571
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2626
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2694
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2538
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2927
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3248
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3727
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3724
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3685
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3894
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3434
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3548
ارث پدر 13 سرطان 1395 3495
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3433
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3585
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3941
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3978
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4285
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4262
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3710
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4138
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3754
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3989