افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 467
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 516
سکوت جهان 31 سرطان 1401 524
عید قربانی 18 سرطان 1401 529
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 578
زندان چادر 19 ثور 1401 897
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 566
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 700
بادۀ عشق 13 قوس 1400 797
آزادی زنان 29 سنبله 1400 893
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 797
قیام کنید 14 سنبله 1400 870
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 1024
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 1043
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1362
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1365
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1453
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1560
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1695
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1846
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2116
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2495
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 2009
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 2189
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 3157
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2713
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2791
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2817
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 3097
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 3109
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 3173
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2998
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3518
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3755
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 4239
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 4316
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 4194
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4432
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3904
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 4023
ارث پدر 13 سرطان 1395 4027
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 4041
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 4056
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4467
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4517
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4836
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4801
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 4250
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4664
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 4255