افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 07 قوس 1401 95
دوبیتی های سرگردان 09 سنبله 1401 204
سکوت جهان 31 سرطان 1401 242
عید قربانی 18 سرطان 1401 245
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 310
زندان چادر 19 ثور 1401 512
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 286
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 399
بادۀ عشق 13 قوس 1400 479
آزادی زنان 29 سنبله 1400 590
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 572
قیام کنید 14 سنبله 1400 611
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 689
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 751
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 1021
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 1028
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 1140
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1242
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1365
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1388
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1763
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 2084
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1656
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1877
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2782
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2390
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2480
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2512
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2699
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2752
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2818
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2656
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 3088
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3373
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3867
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3861
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3827
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 4042
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3557
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3690
ارث پدر 13 سرطان 1395 3622
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3571
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3712
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 4074
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 4116
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4439
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4411
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3856
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4268
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3878