افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
قاتلان زن ستیز 22 ثور 1401 79
زندان چادر 19 ثور 1401 138
نغمۀ فردا 10 ثور 1401 84
دوبیتی های سرگردان 26 دلو 1400 180
بادۀ عشق 13 قوس 1400 268
آزادی زنان 29 سنبله 1400 372
خطاب به همسایگان 24 سنبله 1400 384
قیام کنید 14 سنبله 1400 409
دوبیتی های سر گردان 14 اسد 1400 462
دوبیتی های سرگردان 16 جوزا 1400 521
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 792
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 811
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 920
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 1023
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 1121
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 1153
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1531
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 1503
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 1443
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 1662
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 2506
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 2160
غزنی درآتش 23 اسد 1397 2270
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 2285
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 2460
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 2513
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 2582
درسوگ هرات 11 اسد 1396 2441
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2678
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 3136
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 3597
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 3608
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 3571
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 3771
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 3335
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 3433
ارث پدر 13 سرطان 1395 3383
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 3318
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 3482
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3827
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 3679
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 4016
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 4144
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 3591
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 4023
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3640
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3870
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3895
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3765
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3987