افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 161
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 668
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 802
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1316
صدیق افغان 18 دلو 1396 3010
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4071
ابوبکر 09 حوت 1394 4303
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5145
افغان موگ 16 حمل 1394 4452
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5235
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6570
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6729
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 6869
طنز هفته 22 قوس 1388 8467
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6186
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6380
هموطن سلام 24 جوزا 1387 8695
فکاهی 11 حمل 1387 11912
مهمانخانه 15 اسد 1385 9427
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7475