افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 335
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 798
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 943
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1498
صدیق افغان 18 دلو 1396 3240
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4314
ابوبکر 09 حوت 1394 4830
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5369
افغان موگ 16 حمل 1394 4581
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5400
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6716
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6857
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 7029
طنز هفته 22 قوس 1388 8680
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6372
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6595
هموطن سلام 24 جوزا 1387 9030
فکاهی 11 حمل 1387 12231
مهمانخانه 15 اسد 1385 9741
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7687