افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 147
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 578
صدیق افغان 18 دلو 1396 2226
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 3314
ابوبکر 09 حوت 1394 3323
نماز شکرانه 04 دلو 1394 4171
افغان موگ 16 حمل 1394 3621
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 4500
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 5889
شعر قصه چت 15 دلو 1388 5874
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 6003
طنز هفته 22 قوس 1388 7613
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 5410
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 5341
هموطن سلام 24 جوزا 1387 7401
فکاهی 11 حمل 1387 10789
مهمانخانه 15 اسد 1385 8175
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 6527
بهشت زیر پای مادران است 11 جوزا 1385 6157
مسلمانی به جا شود 11 جوزا 1385 6155