افغان موج   

لطیفه ها

فیلتر
نمایش نامه افشار 24 دلو 1401 407
تاجیکانِ دایم سرگردان قدرت و ذلت ( بسم الله خان: مه چوکی گک مه دوست دارم...) 17 میزان 1400 878
کتابچه شیطان 19 سرطان 1400 1035
ویدیوی ۸۰۷ شفیع عیار ( غنی لوده و فکاهی کاغذ پیچش ) 18 اسد 1399 1592
صدیق افغان 18 دلو 1396 3393
پرسش مرد از همسر اش 15 حمل 1395 4406
ابوبکر 09 حوت 1394 5026
نماز شکرانه 04 دلو 1394 5458
افغان موگ 16 حمل 1394 4647
این پایان خونین با آن نورافکن سیاسی ! 11 سنبله 1392 5476
کسی که مانع پیشرفت شما بود درگذشت 12 جوزا 1389 6803
شعر قصه چت 15 دلو 1388 6936
بهشت و جهنم 02 جدی 1388 7117
طنز هفته 22 قوس 1388 8780
مناظره با کاکه ییغون 21 سرطان 1388 6461
کاکه تیغون درآیینه 09 حمل 1388 6674
هموطن سلام 24 جوزا 1387 9138
فکاهی 11 حمل 1387 12368
مهمانخانه 15 اسد 1385 9878
بازی با احساسات 11 جوزا 1385 7784