افغان موج   

مردی از همسرش پرسید:

اگر من بمیرم تو شوهر دیگری میگیری؟

زن پاسخ داد: بلی دیگر چاره ای ندارم...مرد که از دست پخت اش به نام ( منتو ) خیلی راضی بود گفت:

برای او هم منتو میپزی؟... زنش گفت:

نه! او  ( آشک ) را دوست دارد.