افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 1112
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 1085
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1254
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1414
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1256
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 3932
شب یلدا 30 قوس 1394 2425
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 8641
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 7056
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9495
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6658
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6430
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7933
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 7059
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6936
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6444
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6301
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 7011
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 7062
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6911
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6483
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 7038
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7560
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6413
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 14662