افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 742
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 930
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1113
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1256
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1103
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 3075
شب یلدا 30 قوس 1394 2269
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7984
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6798
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9338
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6504
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6226
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7464
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6797
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6537
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6231
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6075
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6698
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6860
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6688
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6218
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6823
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7332
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6107
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 13419