افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 551
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 745
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 924
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1055
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 928
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2479
شب یلدا 30 قوس 1394 2060
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7419
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6430
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8890
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6082
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5804
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 6088
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6180
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6110
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5721
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5758
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6117
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6621
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6430
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5566
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6237
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6875
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5556
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 12096