افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 679
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 880
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1065
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1211
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1062
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2836
شب یلدا 30 قوس 1394 2210
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7799
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6730
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9268
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6440
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6111
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7254
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6668
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6466
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6178
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6017
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6567
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6782
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6614
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6098
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6703
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7242
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6041
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 13055