افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 440
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 615
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 813
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 941
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 816
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2222
شب یلدا 30 قوس 1394 1950
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7137
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6262
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 8681
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5920
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 5635
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 5833
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 5941
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 5918
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 5556
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5589
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 5877
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6504
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6318
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5432
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6112
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 6713
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5425
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 11578