افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 608
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 807
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 991
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1130
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 993
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 2704
شب یلدا 30 قوس 1394 2128
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 7660
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6625
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9165
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6320
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6004
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 6870
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6500
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6319
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6050
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 5926
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6340
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6694
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6514
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 5932
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6525
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7129
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 5868
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 12823