افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
نمایش # 
عنوان تاریخ ایجاد کلیک ها
ویروس کرونا 09 عقرب 1399 942
اتحادیه خربندگان دموکرات و تکنوکرات 20 اسد 1399 1023
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 23 اسد 1398 1209
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1343
اتحادیه خربندگان ریاست جمهوری 18 اسد 1398 1188
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 3592
شب یلدا 30 قوس 1394 2369
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 8429
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 6955
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 9438
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 6595
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 6366
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 7756
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 6952
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 6817
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 6378
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 6197
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 6882
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 6985
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 6835
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 6374
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 6962
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 7461
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 6292
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 14242