افغان موج   
 

نوع اول، مکروب ناشناخته و مرض مدهش جهانی است که به نام کوید ۱۹ یاد می شود و شاه، گدا، عاقل، جاهل، کانا و دانا

در حال حاضر در تمام جهان، هفت نوع کرونا وجود دارد که بشریت را به تباهی و بدبختی کشاند

را می گیرد و مقطعی و زود گذر است، و تا حدودی قابل علاج و قابل تداوی و درمان است که نباید از آن زیاد ترسید و هراسید.

نوع دوم، کرونای ابوجهلی و ابوالهولی و ابوجاهلی است که انسان های بی خرد و ابله و نادان و رهبران دولت های فاسد و دیکتاتور را فرا می گیرد، و از طریق دولت ها به ملت ها سرایت می کند و به وسیله مافیای زمین، مافیای مواد مخدر، اختلاس، دزدی، وحشت و دهشت مردم را به دردهای بی درمان گرفتار می کند.
نوع سوم، کرونای ابومجاهدی، ابوطالبی، ابولادنی، ابوداعشی و بوکوحرامی است که از طرف دین زدگان و دین فروشان و خدا زدگان دین باور و خدا باور صادر می شود و مانند شیطان عمل می کند. این گروه دین مدار گاهی این جاست، گاهی آن جا، گاهی در شرق است، گاهی در غرب، گاهی به چشم می خورد، گاهی از دیده پنهان می شود و در زمان ضرورت سر و کله شان پیدا می شود، و انسان این روزگار را به تباهی و بدبختی می کشاند.
نوع چهارم، کرونای تانک و توپ و بم های خوشه یی و مادر بم ها و هواپیماهای بی سرنشین و آلات و افزار جنگی است که دوست و دشمن نمی شناسد و صاحبان کمپنی های جهان و غول های سرمایه، انسان ها را به بندگی، غلامی و چاکری می کشاند و از آن ها به حیث ماشین تولید پول و ثروت و قدرت استفاده می کند. این کرونای تانک و توپ به سادگی می تواند کودکان، جوانان، زنان، کهنسالان، مدرسه ها، آموزشگاها و خلق خدا را به آتش و خاک و خون بکشاند تا به اهداف شوم و غیرانسانی خود دست یابد.
نوع پنجم، کرونای دینی، مذهبی و عقیده تی است که با منبر و مسجد و دیر و کنشت و کلیسا و عیسی و موسی و بودا سر و کار دار دارد. پیروان این گروه اهداف خود را با دره، شلاق، کشتن، بستن و به دار کشیدن و انتحار و انفجار عملی می کنند. این خدا باوران خدا فروش و دین فروش به سادگی می توانند بر گرده پیروان و اراتمندان و مریدن و خلق خدا سوار شوند و حوریان بهشتی و آب زمزم و آب کوثر را در این دنیا به قیمت های گزاف بفروش رسانند و به یاد احمقان دنیا شراب ناب بهشتی بنوشند و خنده های مستانه سر دهند.
نوع ششم، کرونای چپ افراطی، راست افراطی، دموکرات پرست، تکنوکرات پرست، سوسیالست پرست، کمونیزم پرست، لینین پرست، استالین پرست، بریژنف پرست، ماهوپرست، امپرالیزم پرست، دمکراسی پرست، لیبرالیزم پرست، حیوان پرست، جمهوری خواه پرست و زن پرست است که به خاطر قدرت و ثروت و زر و زور دست به هر کار زشت و عمل ناشایست می زند و دوست و دشمن را نمی شناسد و با هیچ کس وفادار نیست و توسط شی بی ارزشی به نام «پول» تمام عالم را به تباهی و بدبختی کشانده است.
نوع هفتم، کرونای قصرنشینان کرملین، کرسی نشینان کاخ سفید، تاجداران خلفای زرپرست، طلاپرست، نفت پرست و آیت الله های شیطان صفت امام زمان پرست است که تمام عالم و آدم را به سوی بندگی، غلامی و چاکری کشانده است و انسان این روزگار را زار و زبون کرده است.
و اما بعد:
عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
ویروس کرونا یک مکروب ناشناخته و نامرعی به سراغ انسان آمد. نخست از مرکز تولید اسلحه و مرکز ماشین تولید پول و از چین، اروپا، امریکا، کاخ های در بسته ملکه انگلیس، کاخ الیزه، کاخ سفید، قصرکرملین، قصرهای خلفای عرب، مکه ، مدینه، شهر قم و زیارتگاه امام زمان شروع کرد و به انسان های سیاست زده، دین زده، خدا زده، غرب زده و پول زده و انسان قرن بیست و یک هوشدار و اخطار داد که تو موجود مغرور و خودخواه با داشتن این همه ماشین آلات جنگی هم خود را تباه کردی و هم طبیعت و پرندگان، خزندگان و حیوانات چهارپا و دوپا را.
ویروس کرونا به انسان گفت: من، شاه، رعیت، گدا، اغنیا، کم زور و پر زور را نمی شناسم و از بمب اتم، مادر بمب ها، بم خوشه یی و راکت نمی ترسم و می توانم از موترهای زرهی و ضد مرمی و حصارهای بلند و بالا و قصر نشینان به آسانی داخل شوم و خلفای زرپرست، نفت پرست، طلاپرست و دنیا دوستان و پول پرستان دنیا را خانه نشین کنم و به مرض مدهش گرفتار نمایم.
ویروس کرونا به ابرقدرتان روزگار هوشدار داد که من به آسانی و به گونه نامرعی می توانم صاحبان قدرت، ثروت، زر و زور و تانک و توپ را به زانو درآورم، تا دیگر بر همنوهان خود جور و ستم نکنند.
کرونا صاحبان کمپنی ها و مالکان شرکت ها و غول های سرمایه را هوشدار داد تا دیگر با گازهای گلخانه یی و سرب و باروت و نفت و گاز و زباله، آسمان و زمین و دریا و هوا و طبیعت زیبا را ناپاک و آلوده نسازند.
کرونا انسان خودشیفته را که به اشرف المخلوقات بودن خود افتخار می کند، گفت: تو انسان مغرور و کورمغز بسیار ضعیف و ناتوان و زار و زبون هستی، تو بسیار ترسو و بی کس و تنها هستی، تو بسیار بی خرد، ابله و نادان هستی، تو دیگر توان آن را نداری که آهوان صحرا و پرندگان آسمان و ماهیان دریا را ناجوانمردانه و ستمگرانه، صید کنی و از گوشت و پوست آن ها ثروت اندوزی و شراب ناب فرانسوی و ودکا روسی بنوشی و نعره های مستانه بکشی.
کرنا به برخی از انسان ها آموختاند که در خانه بمان و نفسی به راحت بکش و سر در گریبان خویش کن و دمی نیک بیاندیش که ترا اجلی در پیش است. کرونا بعضی انسان ها را مخاطب قرار داد و گفت:
ای که دستت می رسد کاری بکن
پیش از آن کـز تـو نیایـد هیچ کار
 
نویسنده: دکتور غلام حیدر یقین