افغان موج   

داستان

فیلتر
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 76
فرار 20 عقرب 1400 136
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 359
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 515
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 607
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 665
در دانه های خلق 13 اسد 1399 721
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2586
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2766
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3203
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2803
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2626
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2745
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3683
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3485
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3697
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3540
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3538
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3510
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3948
نیش عقرب 19 ثور 1395 4134
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4053
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3766
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4322
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3994
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4019
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4656
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3934
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4181
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4621
خدمت 11 اسد 1393 4343
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4340
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4080
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4178
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4655
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4253
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 4429
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4787
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4384
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4930
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4819
درس عبرت 04 جوزا 1392 4909
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4845
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4855
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4831
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5623
شیر و خون 06 جدی 1391 4767
درهای بسته 07 سنبله 1391 4962
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4993
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 5379