افغان موج   

داستان

فیلتر
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 214
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 359
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 448
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 510
در دانه های خلق 13 اسد 1399 571
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2422
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2596
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3016
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 2638
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2454
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2573
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3505
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3321
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3534
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3384
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3380
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3357
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 3772
نیش عقرب 19 ثور 1395 3957
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 3854
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 3595
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4132
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 3808
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 3844
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4455
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 3753
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4017
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4460
خدمت 11 اسد 1393 4172
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4165
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 3917
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4006
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4486
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4074
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 4253
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 4615
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4209
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 4746
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 4650
درس عبرت 04 جوزا 1392 4736
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 4677
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 4693
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 4677
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5411
شیر و خون 06 جدی 1391 4605
درهای بسته 07 سنبله 1391 4800
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 4831
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 5206
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 5835
خانها 24 جوزا 1389 7514