افغان موج   

داستان

فیلتر
پیزار پوشان 27 سنبله 1401 37
نیاز 15 سنبله 1401 52
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 63
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 73
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 111
خاک 07 سرطان 1401 214
یادی از عشق 12 ثور 1401 382
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 255
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 503
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 363
فرار 20 عقرب 1400 432
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 631
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 817
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 882
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 943
در دانه های خلق 13 اسد 1399 998
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2875
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3082
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3701
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3229
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 3117
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 3051
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 4207
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 4161
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4237
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3841
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3843
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3961
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4266
نیش عقرب 19 ثور 1395 4444
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4812
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4310
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4623
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4497
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4498
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 5127
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4249
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4627
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4924
خدمت 11 اسد 1393 4653
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4836
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4364
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4503
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 5096
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4559
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 5063
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 5247
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4702
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 5571
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 5238