افغان موج   

داستان

فیلتر
پسرم را از پدرش خریدم 03 دلو 1401 37
یگانه پسری گل بیگم را می کشند 23 جدی 1401 121
شب های سردِ زمستان ! 08 قوس 1401 691
عکسِ یادگاری 28 عقرب 1401 93
شكريه، تبسم 23 عقرب 1401 124
و عشق؛ زنی را به زندگی بازگرداند 09 عقرب 1401 113
داستان عاشقی سیاه‌موی‌ و جلالی‌ 30 میزان 1401 131
پیزار پوشان (داستان کوتاه) 14 میزان 1401 125
گُربه همسایه 12 میزان 1401 1608
نیاز 15 سنبله 1401 180
از بهشت برایم بگو 07 سنبله 1401 198
سگ و آدم (داستان کوتاه) 03 سنبله 1401 193
کجکی! ابرویت نیش گژدهم است( داستان كوتاه) 09 اسد 1401 224
خاک 07 سرطان 1401 348
یادی از عشق 12 ثور 1401 534
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 379
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 632
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 476
فرار 20 عقرب 1400 550
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 746
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 937
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 997
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 1072
در دانه های خلق 13 اسد 1399 1132
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 3015
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 3210
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3868
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3395
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 3281
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 3188
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 4369
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 4372
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4395
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3982
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3972
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 4115
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4379
نیش عقرب 19 ثور 1395 4569
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 5082
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4463
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4764
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4684
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4627
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 5292
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4409
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4780
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 5050
خدمت 11 اسد 1393 4781
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 5015
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4493