افغان موج   

داستان

فیلتر
یادی از عشق 12 ثور 1401 128
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 157
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 277
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 263
فرار 20 عقرب 1400 323
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 537
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 709
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 783
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 837
در دانه های خلق 13 اسد 1399 898
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2770
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2965
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3458
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3010
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2882
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2937
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3951
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3770
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 3991
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3718
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3722
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3702
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4140
نیش عقرب 19 ثور 1395 4325
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4461
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4044
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4506
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4253
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4280
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4917
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4127
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4418
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4811
خدمت 11 اسد 1393 4530
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4587
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4246
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4373
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4853
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4434
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 4695
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 5040
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4578
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 5220
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 5059
درس عبرت 04 جوزا 1392 5127
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 5084
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 5108
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 5066
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5826
شیر و خون 06 جدی 1391 4938