افغان موج   

داستان

فیلتر
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4651
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 5179
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 5331
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4791
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 5669
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 5364
درس عبرت 04 جوزا 1392 5446
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 5475
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 5464
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 5351
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 6029
شیر و خون 06 جدی 1391 5115
درهای بسته 07 سنبله 1391 5485
از هریوا تا مشهد 03 دلو 1390 5355
دخترک و معجزه 24 جوزا 1390 5962
دیگر دیر شده بود 22 دلو 1389 6639
خانها 24 جوزا 1389 8373
سنگ 07 جوزا 1389 8727
كيسه بُر 04 ثور 1389 6270
دزد 03 ثور 1389 8137
برای یک تکه نان 27 حمل 1389 5608
باغ کهنه 17 حمل 1389 6548
توهم 19 حوت 1388 8285
سيصدو پنجاه و دو 04 حوت 1388 5423
انگشت ششم 05 دلو 1388 5320
بی حلیمه مثل آغشَی 04 جدی 1388 8605
موسیه 15 قوس 1388 7176
بابا نویل دستگیر گردید 14 قوس 1388 6209
بیایید با قهرمانان خود آشنا شویم 01 قوس 1388 5459
دیوانه ای انتقام 17 عقرب 1388 6281
یادی از استاد 28 میزان 1388 6586
خدا قبول کند 22 میزان 1388 5768
خنده و گریه 22 میزان 1388 5771
ننگ افغانی بخش سوم 13 میزان 1388 5668
ننگ افغانی بخش دوم 13 میزان 1388 5640
ننگ افغانی بخش اول 13 میزان 1388 5871
نالهء کوهسار 10 میزان 1388 5924
آیـنـــــه 07 میزان 1388 7820
خاطرات حمید نیلوفر 19 سنبله 1388 12524
خاطرات حمید نیلوفر 12 سنبله 1388 6572
ما حالا عروسی کردیم و خلاص 10 سنبله 1388 6486
خسیی بی همتا 10 سنبله 1388 5347
خاطرات حمید نیلوفر 06 سنبله 1388 17717
بیچاره مخترع انترنت 11 اسد 1388 6377
بابه موسی 13 سرطان 1388 6294
گرگ و چوپان 01 سرطان 1388 5396
پادشاهی که زاغها انتخاب کردند 01 سرطان 1388 5326
اسپ یاغی 20 جوزا 1388 7388
فصل پنجم 21 ثور 1388 5181
زندگی خون و آتش... دیگر هیچ 30 حمل 1388 5754