افغان موج   

ملای را یکی از اهل قریه برای صرف طعام شام دعوت کرده بود... ملا در هر لقمه ای که میخورد میگفت:  بسم الله...

مرد مهماندار پرسید:

ملا صاحب هر لقمه را که میخوری چرا میگی بسم الله ...

ملا گفت: بخاطریکه هر لقمه را باید به بسم الله نوش جان کرد:

صاحب خانه گفت:

میبخشی نام من بسم الله نه!... ابوبکر است