افغان موج   

شعر
اگر چه پُر ز سازِ سوزه شعر ام
نشان درد و غم هــر روزه شعر ام
ولی دانم که در هـــر واژه آن
نشانِ روشنی از روزه شعر ام

دلها
چرا دلهای ما بی غم نمیشه؟
چرا درد دلِ ما کـــم نمیشه؟
خدایا گر تو ما را خلق کردی!
چرا لطف ات بما یکدم نمیشه؟

مسلمان
مسلمانی اگر یا یک یهودی
ازین دنیا نخواهی بُرد سودی
اگر چون شمر در کشتار آدم
قساوت پیشه و بیرحم بودی

کودک ما
تو پاک و بیگناهی کودکِ ما
نمیگه کس چرا رفتی ز دنیا!
اگر چه هر که میداند که حالا
به امـر امـــریکا رفتی ز دنیا

نعمت الله .ترکانی

Nematollah Torkany's photo.