افغان موج   

 

نه پشتون و نه تاجیک نه هزاره

 نه اُزبک نه بلوچی... روز داره

سیاهی های بخت شان چنین است

که روی گردن اش شیطان سواره

 

گدایی تا چه وقت از این و از آن

دعایی کن اگر هستی مسلمان

که جمع ما بُود فارغ همیشه

ز فتوای برادر های شیطان

***

اگر شیطان ترا رهبر نمیبود

عداوت را چرا آخر نمیبود

یهودی و مسیحی یار هم شد

مسلمانان چرا همسر نمیبود

...

شب است و خیل خقاشان زنند پر

به غـیـر از این ندارم چاره دیگــــر

که بندم در به رویم تا قیامـــت

و فارغ باشم از این روز محشر

 

نعمت الله ترکانی