افغان موج   

دبیران کنفرانس شورای اروپایی
کنفرانس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به اشتراک جمع کثیری از نمایندگان سازمانهای حزبی شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به تاریخ ۳۱مارچ ۲۰۲۴میلادی در فضای شور انگیز که درین همایش بزرگ طنین انداز بود،دایرگردید.در کار کنفرانس نمایندگان برگزیده ای۱۱شورای کشوری به تعداد ۱۰۸رفیق سهم عالی و برجسته داشتند.

قبل از تدویر کنفرانس ،آهنگ ها وسروده های میهنی، بستر شعف انگیز وسرورانگیزی رادر فضای کنفرانس شکل داده هکذا اتمسفر لازم برای آغاز برپایی کنفرانس به مثابه نقطه ای عطفی برای یک جهش وتکانه های قوی بردامان نهضت دادخواه افغانستان پدیدار گشته بود.
کنفرانس به سخنان آغازین رفیق صمد کارمند رییس کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی به کار خود شروع کرد.
شایان ذکر است که کمیسیون تدارک کنفرانس شورای اروپایی با مساعی اعضای بیروی اجراییه و روئسای شوراهای کشوری با پیمایش راه های دشوار وتدبیر بایسته در حد اعلا شرایط لازم برای تدویر کنفرانس را طی ماه های گذشته آراسته ساخت.
درین کنفرانس ،رفیق صمد کارمند برانگیزه ها و راهکار های نشست وخطوط پیموده شده درین گذرگاه روشنی انداخت واجندای کار کنفرانس وپلان پیشبرد این همایش سترگ را برای شرکت کنندگان ابلاغ داشت که به اتفاق آراء پذیرفته شد.
اجندای کنفرانس شورای اروپایی:
-گزارش شورای اروپایی به کنفرانس
-بحث پیرامون گزارش اساسی
-تصویب  ساختار تشکیلاتی وطرزالعمل شورای اروپایی
-انتخاب اعضای شورای اروپایی
خوانش پیام شورای اروپایی به نیروهای ملی،دموکرات،دادخواه وترقیخواه افغانستان
خوانش طرح مسوده ای مصوبه
در قدمه های نخست ،دو نهاد مرتبط به کنفرانس حزبی که مبین نقش و ارزشمندی دموکراسی حزبی است درین اجلاس به اتفاق آرا تشکیل گردید:
۱-کمیسیون اعتبار نامه به ریاست رفیق غلام فاروق پاسدار        
۲-کمیسیون انتخابات به ریاست رفیق زرغونه ولی.
در فرایندی بعدی پروسه کنفرانس شورای اروپایی،رفیق غلام فاروق پاسدار به حیث رییس کمیسیون اعتبار نامه ومبتنی بر آیین نامه این کمیسیون، دیدگاه کمیسیون مزبور را برمشروعیت وقانونیت پروسه کار کنفرانس و چگونگی آرایش این همایش اعلام داشت وخاطر نشان ساخت که درین کنفرانس به تعداد ۱۰۸نماینده که حاوی مشارکت اعظمی نمایندگان در کار کنفرانس است،شرکت دارند.
در مسیر کار کنفرانس رفیق گرامی داکتر حبیب منگل رییس  شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان، گزارش شورای اروپایی را حضور شرکت کنندگان کنفرانس ایراد فرموده اظهار نمودند:"
رفقای عزیز ؛
به عرض سلام ودرود ها ؛
قبل ازهمه اشتراک وحضورگرم شما را دراجلاس نوبتی کنفرانس شورای اروپایی حزب شاد باش می گویم وافتخارداریم که شورای اروپایی حزب ،به مثابه یکی از سازمانهای با اعتبار وپرافتخار حزب، با تمام عهد وپیمان در راه تحقق آرمانها ،اهداف وخط مشی حزب ،تلاش ورزیده وبدون تزلزل درین راه سترگ موفقانه وبطرز استوار به پیش می‌رود.
بویژه انگار که تشکیلات حزب آبادی افغانستان در نتیجه تلاطم  سیاسی واستقرار رژیم سیاه وعقبگرای قرون وسطایی طالبان از هم فروپاشید،شورای اروپایی حزب مشعل فروزان حزب را بدوش گرفت وبه همت والای شما رفقای عزیز اخگر مبارزه را گرم نگه داشته ومستدام رسالت تاریخی خود را دنبال میدارد.
ما نخواستیم تا در برابر شکست های تاریخی وتحولات مایوس انگیز زانو بزنیم بلکه شجاعانه به پاخاسته واین قافله را تا آخرین ایستگاه تاریخ نسل به نسل همراهی خواهیم کرد.اینست پیمان سیاسی مان.این پیمان درب امید را برای ما باز نگه داشته و به ما روح و جان تازه می بخشد.
. بگذارکه اجلاس کنونی کنفرانس شورای اروپایی حزب، نیز برای هریکی ما تکانه قوی ،انرژی وتوان سرشار جهت اجرای وظایف محوله ومطروحه ،تحکیم وفشرده گی سازمان شورای اروپایی وتامین همبستگی وروابط رفیقانه با سازمانهای همسو ورفیق ایجاد نماید"
سپس بحث پیرامون گزارش براه افتید وبه تعداد ۲۳رفیق شامل رفقا علی رستمی رییس شورای کشوری المان،زرغونه ولی عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی ،سید اکرام پیگیر عضو بیروی اجراییه،اقامحمد نورانی رییس شورای کشوری هالند ،رحمت الله رحمانی یکتن از فعالین حزب.عارف عرفان عضو بیروی اجراییه شورای اروپای ،عبد الحکیم خلیق رییس شورای کشوری سویدن،خلیل رحمانی رییس شورای کشوری فرانسه ،عزیز احمد روبین رییس شورای کشوری انگلستان ،شریف فولاد رییس شورای کشوری بلجیم،داکتر ارین رییس شورای کشوری ایرلند ،فقیر کارمند رییس شورای کشوری اتریش،هارون بهاوی رییس شورای کشوری بلغاریا،خلیل یوسف عضو بیروی اجراییه از شورای کشوری سویدن، ،فرین محسنیان عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی،داوود شجاع زاده عضو بیروی اجراییه شورای اروپایی، جنرال سخی بابه قلیچ از شورای کشوری سویدن،رحمت الله حسن از شورای کشوری سویدن،عمر کاوش از شورای کشوری سویدن ،جمال الدین حیدری از شورای کشوری انگلستان ،صمد حکیمی از شورای المان،شیر صمیم از شورای کشوری سویدن،،نوریه رحمانی از شورای کشوری انگلستان، ،دیدگاه ونظریات شانرا در پیرامون مسایل گوناگون در حوزه نهضت ترقی‌خواه افغانستان ،زندگی سیاسی حزب آبادی افغانستان ،شورای اروپای،پروسه وحدت ها وضرورت اتحاد و همبستگی نیرو ها،چالش ها وایجاد تکانه های قوی در شورای اروپایی مطرح ساختند.
پس از اتمام بخش سخنرانی ها در بخش دیگر ی کار اجندای اجلاس شورای اروپایی،کنفرانس در محور اجندای خود ادامه داده ومسئله تصویب« ساختار تشکیلاتی وطرزالعمل شورای اروپایی» مطرح گردید. قابل یادهانیست که چارچوب اصلی طرزالعمل در کنفرانس به تصویب رسید.باید اذعان داشت که طرزالعمل مزبور قبلأ به سازمانهای حزبی غرض غنابخشی وتعدیلات اساسی به نظر خواهی سپرده شده بود.در نتیجه کنفرانس حزبی به بیروی اجراییه صلاحیت داد که پروسه نظر خواهی را به پایه اکمال رسانیده وپس از تکمیل پروسه آنرا به معرض اجرایی بگذارد.
سپس پیام کنفرانس شورای اروپایی به آدرس نیروهای ملی،دموکرات،دادخواه وترقیخواه افغانستان به خوانش گرفته شد. پیام به استقبال پرشور شرکت کنندگان مواجه شده و به اتفاق آراء به تصویب رسید.در بخش ای از پیام آمده است:
"شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به این باور است که تمامی نیروهای ملی ودموکرات به این درک بنیادی رسیده اند که بدون اتحاد وهمبستگی سراسری میان همه نیرو های همطراز افغانستان،نمیتوان به اهداف و آرمان های سترگ وبهی خواهانه دست یافت ونقش موثر را در سمت وسوی سیاسی افغانستان بازی کرد.پس بهتر است درین برهه یی از تاریخ همه موانع مصنوعی وتفاوت های سیاسی ،سازمانی وعقیدتی را کنار گذاشته به صدای مادر وطن پاسخ شایسته داد وباب وحدت ،اتحاد وهمبستگی را بخاطر نجات میهن وافغانستان عزیز باز کرد. 
شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان در روشنی مشی حزب ودر عمل در میدان مبارزه سیاسی، این دهلیزگاه بزرگ را گشوده است،ودست همبستگی در قالب اشکال مختلف وحدت ،اتحاد،جبهه دموکراتیک ملی وایتلاف را بسوی احزاب وسازمان های برادر دراز نموده واز همه رفقا،سازمان ها واحزاب رفیقانه میطلبد که باهم همسفر شده وکاروان بزرگ وحدت و همبستگی نیرو های ترقی‌خواه افغانستان را یکجا همراهی نماییم"
سپس طرح مسوده ای مصوبه کنفرانس به خوانش گرفته شد و به اتفاق آرا مورد تایید و تصویب قرار گرفت.در بخش ای از مصوبه آمده است:کنفرانس شورای اروپایی گسترش پایه های اجتماعی و سیاسی حزب را در میان شهروندان افغانستان در اروپا از وظایف تأخیر ناپذیر اعضا و شورا های کشوری می داند.
به این منظور لازم است تا تدابیر جدی اضافی اتخاذ و تحقق پذیرد"
در بخش دیگری کار کنفرانس ،موضوع انتخاب اعضای شورای اروپایی در دستور کار کنفرانس قرار گرفت.رفیق غلام فاروق پاسدار مسئول تشکیلات شورای اروپایی به تعداد ۴۱رفیق را به حیث اعضای شورای اروپایی برای جلسه پیشنهاد نمود.پس بنابر پیشنهاد برخی رفقا به تعداد ۳رفیق دیگر در صف کاندیدان قرار گرفته که در نتیجه به تعداد ۴۴رفیق به اتفاق آراء به حیث اعضای شورای اروپایی انتخاب گردیدند.
کار کنفرانس توسط رفیق داکتر حبیب منگل رییس شورای  اروپایی درسطح  عالی مورد ارزیابی قرار گرفت.
باپایان کار کنفرانس، نخستین جلسه شورای اروپایی منتخب، تحت ریاست رفیق صمد کارمند رییس کنفرانس تحت اجندای ذیل دایرگردید:
۱- انتخاب رییس شورای اروپایی
۲- انتخاب معاون شورای اروپایی
۳- انتخاب بیروی اجراییه
در نتیجه ،کنفرانس رفیق محمد عارف عرفان را به اتفاق آراء حیث رییس شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان انتخاب نمود.
همچنان درین کنفرانس رفیق صمد کارمند به اتفاق آراء به حیث معاون شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان مورد انتخاب قرار گرفت.
سپس موضوع انتخاب بیروی اجراییه مورد بحث قرار گرفت و به تعداد ۱۷رفیق به اتفاق آرا به حیث اعضای بیروی اجراییه انتخاب گردیدند.
شایان ذکر است که کمیسیون انتخابات ،به ریاست رفیق زرغونه ولی، برروند گزینش و انتخاب اعضای شورای اروپایی، بیروی اجراییه ،رییس شورای اروپایی ومعاون شورای اروپایی برپایه ای اصول تشکیلاتی ورعایت دموکراسی حزبی،همه جریانات را تحت مدیریت خود داشت وبرنتایج انتخابات صحه گذاشت.
شایان ذکر است که درین کنفرانس از خدمات شایسته رفیق گرامی داکتر حبیب منگل رییس پیشین شورای اروپایی به کرات یاد آوری صورت گرفت. بویژه رفقا،سید اکرام پیگیر،محمد عارف عرفان وصمد کارمند از خدمات ارزشمند رفیق داکتر حبیب منگل در عرصهٔ کار با شورای اروپایی یاد آوری نمودند.
کنفرانس با صحبت پایانی رفیق گران ارج محمد عارف عرفان رییس شورای اروپایی با چشم انداز پیمان های جدید،گشایش فصل نوین در کار وپیکار ومبارزه،انجام اقدامات سازنده در پیکر شورای اروپایی،اغاز نوین برای تامین وحدت درون سازمانی،وحدت با نیروهای هم اندیش وسازمان های برادر،تحکیم اتحاد و همبستگی با نیروهای ملی ودموکراتیک،ومشارکت همگانی در کار سازندگی شورای اروپایی اختتام یافت.
باید تصریح نمود که نقش بایسته  وتدبیر عالی رفیق داکتر حیدر عدل در هماهنگی این کنفرانس بوسیله اتاق زوم سزاوار تحسین است‌.
نشست شورای اروپایی حزب آبادی افغانستان به امید تابش نور وحدت در پیکر یک حزب نیرومند وداد خواه سیاسی درکشور واتحاد و همبستگی نیروهای ترقی‌خواه کشور عزیز ما افغانستان به مثابه یگانه الترنتیف سیاسی که امید وآرزو های مردم را بازتاب دهد،به مراحل پایانی خود نزدیک شد.
کارکنفرانس که به ساعت دو بجه به وقت اروپایی مرکزی آغاز یافت با صحبت اختتامیه رییس کنفرانس به ساعت ۷به کار خود پایان داد

با حرمت

دبیران کنفرانس شورای اروپایی

ارسالی: سلیمان کبیر نوری