افغان موج   

آب بـقـا

گــــر ز دور عـمـــــر بـاقـی یـک نـفـس بـاشـد مـرا

بـهتـر از قــرنـی کـه هـمـدم بـوالـهـوس بـاشـد مـرا

هـــــــر کـجـا نـادان بـود یـاوه ســــــرایـی مـیـکـنـد

نـکـتـه ســنـجــــی هــا ز دانـا مـقـتـبـس بـاشـد مـرا

هـمـــــدم ســفـلـه گــــــزیـدن کـاسـتـن از آبـروسـت

گـوشــه یـی خـالـی ز نـاکـس مـلـتـمـس بـاشـد مـرا

تـا نـفـس دارم هـمـــــــی کـوشــم در اقـلـیـم حـیـات

دامـن بـرچـیـده یــــی از خـــار و خــس بـاشـد مـرا

از وجـود نـاکــســــــــــان جــور و جـفـــا آیـد پـدیـد

آرزوی صـحـــــــــبـت و دیـدار کــــــس بـاشـد مـرا

آشـیـان از پـســتــی بـی مـایـگــــان آتـش گــــرفـت

مـلـک غـیـر انـدر نـظـــــر کـنـج قـفـس بـاشـد مـرا

مـیــهــــــن آبـائـی ام را دوســـــت مـیـدارم ز جـان

جـانـثـاری در رهـــــش از دل هــــوس بـا شـد مـرا

خـاک پـاکـش را بـه جـای سـرمـه میمالم بـه چـشـم

خــــدمـتـش را مـی کـنـم تـا دســــتـرس بـاشـد مـرا

رهـنـورد صـادقـم در کـــــــــــــاروان  زنـدگـــــــــی

عـقـل بـیـدار خـودم بـانـگ جــــــــــرس بـاشـد مـرا

فـکـر و رأی صـائـبـم در هــــــر مـحـیـط هـولـنـاک

از بـلای بـد نـگـهـــــــــــبـان و عـسـس بـاشـد مـرا

کـی طـلـب خـواهـم نـمـود از دهــــــر دون آب بـقـا

در دو عــــــــالــم آبـروی خـویـش بـس بـاشـد مـرا

نجیب  بهروش       ونکوور  کانادا

می  2011