افغان موج   

شرف الدین پلیس مخفی میشود تا چهار سال گم میشود نمی توانند پیداش کنند.