افغان موج   

رویا

به  افکارم  چنان در پیچ  و تاب ام

که گهه موجی عظیم و گهه حُباب ام

فــــریبم  میــدهد  آینده  هــایم

من و  رویای شبهایم  و خواب ام

 

دوبیتی

نوای  روســـتای  ما  دوبیتی
هر آنچه هست برای ما دوبیتی
میان کوچه باغ و دشت و صحرا
بُود هر جا صدای ما دوبیتی

 

محبت

محبت گر ترا  قول و قرار است

همه در هر کجایی با تو یار است

نه  ایران  و نه  هم  افغانستانی

شکوه  نسل  انسان  افتخار است

 

استقلال

چه استقلال کز دمش بگـــیری

به آنجا ختم میگردد که اسیری

ترا  با رنگ  دالــر میـــفریبند

اگر هستی جوان و یا که پیری

 

برای فوتبالیست های قهرمان جنوب آسیا

 

نشان دادی که نسل  قهرمانی

یل پیش کسوت  کُل  جهانی

بیا با هم  بخوانیم این  ترانه

که تو پرورده ای افغانستانی

***
 

توان ات کرده دشمن را چه دلگیر

که فخر غیرت ای در کوه پامیر
همه در دهلی و پنجاب و تهران
ترا کمتر نمیدانند ز یک ... شیر


 نعمت الله تُرکانی