افغان موج   

خواننده گان محترم توجه داشته باشند که منظور از« دیوِ شرور» طالبانِ خون آشامی اند که جناب کرزی تمام جنایات شانرا نادیده گرفته و آنها را برادر خطاب میکند

مبارک باشد ای کرزی  ترا  طفلِ  دگر آمد

خوشا بر حال آن کودک بدورازدرد سرآمد

اگر بودی  تو غمخوار  وطندارانِ  بیمارت

به طفلت شهرآذین بسته می شد که  ثمر آمد

وطنداران تو نانی ندارند در بساط  خویش

ولی اولاد تو درهند چنین  با زیب و فرآمد

دلم غمگین بود از بس به رنج میهنم سوزم

از آنروزی که در خاکم قشون  بی پدر آمد

برادر خواندی آن دزدانِ  جانی حرامی را

جهاد والنکاح بوده که اینسان شوروشر آمد

گروهِ   طالبان   اولادِ    رسوایی   شیطانند

جنایت پیشه ودیوانه ای چون کورو کرآمد

نمیدانم«بشیرا» چیست  گناهِ  مردم  نالان

که این دیوِ شرور از بهر اولاد  بشر آمد

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

هفتم مارچ 2014