افغان موج   

به استقبال از  دوغزل « هادی میران» که شعرش دردل مینشیتد.

راز دوستی

کی این لطف فزون از حد به گفــــتارت ترا داده

که شعــــــرت پر بود از معنی و سبک تو آزاده

مرا امروز با این ارزو شادی فـــــزون گـــردید

که از بطن زمان، یکـــبار دیگر سعدی ای زاده

به بزم عاشقان القصه من سرخورده خواهم بود

که راز دوستی هـــــــایم بهر محفـــل  در افتاده

تو در هر مصرع ات داری سخن از دوری جانان

نمی دانم چه میخواهی ؟ من هــستم عاشق ساده

بگو بانو برای دلبـــری یک عشوه،  بس باشـــد

برای بردن  دل ها،  تـــــرا مــادر پــــری زاده

عزیزم بهر قـتـلـم وعده ای یکساله فــــرمــودی

فـــراموشت   اگر گردیده عــهد  تو، مرا یـــاده

نعمت الله ترکانی

07.07.007