افغان موج   

که وخت راغی ستا ترکوردرځم دښمنه

یوه ورځ خو به ضروردرځم دښمنه

ترقیا مته به بیکس او بیوس نه یم

په پوښتنه د خپل پور درځم دښمنه

ښه مې پیژنې چی زه ھغه پښتون یم

چی په پښو به ترلاھوردرځم دښمنه

که مې دواړه پښې لاسونه رانه پرې کړې

په سینه به ستا په لوردرځم دښمنه

دا زما د قیام وخت دی ځان خبرکړه

درروان یمه په شوردرځم دښمنه

الحاج الھام الدین قیام

23/08/2015