افغان موج   

نـوروز وطـن ماتـم خـونین شده آخر

تـاراج گل و قـتـل ریاحـیـن شده آخر

کوچیده پرسـتوی وطن با دل پرخون

بلـبـل، دل آزرده و غمگـین شده آخر

آرام نگـیـرد کـسـی در شـب مهـتـاب

قتل زهـل و غـارت پرویـن شده آخر

پژمرده دیگـر خاطـرۀ گلـشن دیـروز

بـر دار سـتـم لاله و نـسرین شده آخر

از عشق و وفا سوز دلی بیش نجویید

درسینه مگر صخرۀ سنگین شده آخر

در مـزرعــۀ مـیهـن مـا جـای نباتـات

کشـت قمه و تیـر و تبرزیـن شده آخر

نوروزکه جشن گل سرخ وطن ماست

بـا خــون دل غـمــزده آذیـن شده آخر

بـر قـلۀ هـنـدوکـش و بابا گـذری کــن

سـیمـرغ پـر افگـنـده و پایین شده آخر

در قلب وطن خنجـرخونین زده دشمن

شـهر و دمـن و بادیـه رنگین شده آخر

طالـب شــده تـا ملعـبـۀ لـشکـر پنجـاب

بـا مـردم مـا دشـمن دیــریــن شده آخر

داعش ندارد سر سازش به کس هشدار

تا جانی و غارتگر و بی دین شده آخر

افسوس که خـاک وطـن از فتنۀ دوران

بـازیـچــــۀ آمـال شــیـاطــیـن شده آخر

بـا تـوطـئه و نقـشـۀ بیـداد  جـواسـیـس

خــاک وطـنـم بُشـکۀ بـنـزیـن شده آخر

در چنگ تجاوز نشـود ملک کس آزاد

این تجربـه از خـون نگاریـن شده آخر

از بس که دروغ و چـم دنـیا شده رایج

گـویی که هـمـه جامعـه بدبین شده آخر

در جای غـذا یا عوض خون و انرژی

آتـش بـه وریـد و بـه شـرائین شده آخر

رحمی نکنـد بر وطـن و مـردم کشـور

بـیـداد و سـتم مشرب و آیـیـن شده آخر

از ارگ نخیزد بـه جـز خائـن و بیمار

این کاخ مگر باطل و نفرین شده آخر؟

حـب وطـن هـرگـز نبود در دل خـائن

گرچه به غلط پالش و تزئین شده آخر

دامـان خـراســان نشـود مـأمـن دیـوان

خـامـوش اگـر آتـش بـرزیـن شده آخر

29/12/1394