افغان موج   

دنـدان گـرگ حلـقــوم آهـو گـرفته است

کفـتـار پـیـر لاشــۀ بـد بــو گـرفته است

شـیر ژیان اگـر بـه شجاعـت بـود شهیر

روبه بترس وحیله گری خو گرفته است

جنگ و فسـاد و وحـشـت و بیداد مافـیـا

راه نجـات خلـق ز هـرسـو گـرفته است

تسـلیم زور و زر شـده انـد رهـبران پیر

هریک دوخم دسـت به زانو گرفته است

در بسـتـر کـشاکـش و آتـشـفـشـان خـون

نسـل جـوان ز تجـربـه نیرو گرفته است

دوران رهبری بـه جـوانان رسـیده است

دشـمن اگـر چـه راه تکاپـو گـرفته است

نسـل جـوان به عـرصۀ رزم و دلاوری

نیروی دل ز رستم و برزو گرفته است

قفل طلسم کهنه بمیدان شکست و ریخت

بیهـوده ارگ جمبل و جـادو گرفته است

در روزگـارِ تــازه جــوانِ غـیـــورِ مــا

از عـقـل و علـم قـوّت بازو گرفته است

یک دست با کتاب و یک دست با سلاح

ذهـن جـوان تـوازن هـردو گـرفته است

روشنگری که هسـت به آزادگی رفـیـق

ازخون لاله شهرت و آبرو گرفته است

امواج خـون نسـل جـوان در نبرد حــق

از شش جهت تحـرّک آمـو گرفته است

از بهر عـدل و داد و مساوات در عمل

مرد و زن وطن چه هیاهو گرفته است

4/8/2016

 

 

دنـدان گـرگ حلـقــوم آهـو گـرفته است

کفـتـار پـیـر لاشــۀ بـد بــو گـرفته است

شـیر ژیان اگـر بـه شجاعـت بـود شهیر

روبه بترس وحیله گری خو گرفته است

جنگ و فسـاد و وحـشـت و بیداد مافـیـا

راه نجـات خلـق ز هـرسـو گـرفته است

تسـلیم زور و زر شـده انـد رهـبران پیر

هریک دوخم دسـت به زانو گرفته است

در بسـتـر کـشاکـش و آتـشـفـشـان خـون

نسـل جـوان ز تجـربـه نیرو گرفته است

دوران رهبری بـه جـوانان رسـیده است

دشـمن اگـر چـه راه تکاپـو گـرفته است

نسـل جـوان به عـرصۀ رزم و دلاوری

نیروی دل ز رستم و برزو گرفته است

قفل طلسم کهنه بمیدان شکست و ریخت

بیهـوده ارگ جمبل و جـادو گرفته است

در روزگـارِ تــازه جــوانِ غـیـــورِ مــا

از عـقـل و علـم قـوّت بازو گرفته است

یک دست با کتاب و یک دست با سلاح

ذهـن جـوان تـوازن هـردو گـرفته است

روشنگری که هسـت به آزادگی رفـیـق

ازخون لاله شهرت و آبرو گرفته است

امواج خـون نسـل جـوان در نبرد حــق

از شش جهت تحـرّک آمـو گرفته است

از بهر عـدل و داد و مساوات در عمل

مرد و زن وطن چه هیاهو گرفته است

4/8/2016