افغان موج   

به مناسبت در گذشت  شادروان( شاولی ترانه ساز و ضیا قاریزاده)

هنوز دلهای شکسته از مرگ شاه ولی  ترانه ساز مرهم نگرفته بود که شاعر و هنرمند دیگری از دیار دلهای شیفته و فرهیخته  چشم از جهان پوشید و راهی دنیای جاودانی شد.

شاه ولی  ترانه ساز و ضیا قاریزاده دو شاعر دو هنرمند و دو فرزانۀ روزگار ما بودند که در دامان خانواده های روشنفکر و مبارز کشور ما پرورده شدند. هر دو شیفته شعر و موسیقی بودند و هر دو چون آفتابی بر آسمان هنرو ادبیات افغانستان میدرخشیدند و روشنی آفرین بودند.

افغان موج در گذشت این دو ادیب وهنرمند را به جامعۀ فرهنگی  افغانستان و همچنان به خانواده های عزیز شان تسلیت عرض نموده و از خداوند توانا برای ایشان طلب مغفرت مینماید.

 

اجـــل چگونه خطــا کار و بی مـــروت بود

که از قبــیله ما هر کی را که خواست ربود

یکی ضیاء هـــنر بــود مرد غـمکش دهـــر

صفــــای لحظه ی شعر و هزارگفت وشنود

دگـــر ترانه ی شب های بـــزم زنــده دلان

ولی ای هـر چه ولایت به قــله هـای صعود

عـــجب حکایتی تلــخی و قصه غـــــمگین

که بزم یار دگر خالی است ز شعر و سرود

چـــه جـــاودانــه نشانی  که ماند از ایـشان

صفــا و مهــر و محــبت به لحظه ی پدرود

نمـــرد آنکه دلــش را جلای معــرفت است

بخـــوان بنام فــخیم اش ثنــا و ورد و درود

نعمت الله ترکانی

14.01.2008