افغان موج   

حرف حقیقت

سهـــم  مــا از غـم  دنیا چـقــــدر  بسیـــار  است

چـــقــدر جــور و  ســـتم و چقـــــدر  ازار  است

مــا ســیاه  بخترینیــــم،  درین  مُــــلک  خــــــدا

کوه  سنگی  سر هر شانه ی  عاشـق  بار  است

رســــم دنیـــا شده امــروز همه  مکر و  فــریب

هر که بسیار جعـل... بافت بگو هــوشیار است

هرکجـــا  تخــــم  نحسی  مـــیوه ای تلخی   داده

خفـــته است  اهریمن و لشکر  او بیــکار  است

گُل و گُلشـــن همــــه  را  باد خزانی  خشکــــید

قــــصه امــروز ز بنیـــاد خس و هر خار است

کـــودکی خفتـــه به گهــــواره سیاست   گـــوید

چــند و چـــونی نــبود این  همگی اسرار  است

مـــوش  صحـــرایی  به دنبال عقــــــابی  گردد

گــــرگــس پیر به این بیشـــــۀ  ما سالار  است

هــر کسی حـــرف حقـــیقت  به  زبانــش  آورد

ســـری او منتــــظر حلـــقه  و چوب  دار  است

قاضی شهرخُمار است  و خطیبش مست   است

کس نــدانــد که چــه فتـوایی از آن  گفتار است

نعمت الله ترکانی

15 سپتمبر 2008