افغان موج   

جرگۀ طالـب بـرای سـر بـریـدن دایر است

چونکه درکشتار مظلومان طالب ماهراست

هـرکه فتوای دروغین می دهـد بـر انتحـار

قاتل و قصاب وجلادان وحشی حاضراست

 

مـرکـز افـراطـیون گـردیـده خـاک بـاسـتان

طالب جاهـل بـرای تانک دشـمن تایر است

زیـر نـام دیـن بـر مـردم سـتـم هـا می کنند

دورۀ جـور و جنایت های خیل فاجـر است

دسـت ناپاکی که با خـون بـشر آلـوده اسـت

بر گلوی خلق مظلومیکه پاک و طاهراست

طالـب از دوران تـاریک جهـالـت آمـدسـت

عقل و فهم طالبانی هرچه گویی قاصراست

سلطۀ خونین وننگینی‏که طالب ساخته است

در جهان ما چو غار تنگ و تار نادر است

زن در زنـدان اسـتـبـداد طالـب زنده نیست

باغ سـبز زندگانی دشـت خشک بایـر است

دانش و تحصیـل و آمـوزش نـدارد جـایگاه

دیو شب از گفته وکردار طالب ظاهر است

روزگار جرگه بازی ها دگـر بگذشته است

چشم تاریخ معاصر بـر اکاذیب ناظر است

رسول پویان

1/7/2022