افغان موج   

قتل عام در غزه  نمایش نیست.

کمتر از یک هفته برای تصرف قصر سفید  توسط یک سیاهپوست مانده است. اسراِئیل با قوت تمام و با قساوت سال های اول جورج دبلیو بوش به قتل عام مردم بیدفاع فلسطین دست زده است. قصر سفید هم با پر روی براین تهاجم صحه گذاشته و برای نابودی هر چه بیشتر فلسطینیان چراغ سبز به اسرائیل داده است.

 این درحقیقت پیام روشنی به آنعده خوشباوران جهان اسلام است که آمدن بارک اوباما سیاه پوست را به قصر سفید جشن گرفته و بخاطر پیروزی آن اشک شادی ریخته و در وصف آن شعر و ترانه سر دادند. از همه زیادتر باید عدۀ از سیاستبازان هموطن ما که بارک اوباما را ناجی مستضعفین شرق میانه و  نمیدانم رنجیر شکن برده های قرن بیست یکم میدانستند لاطایلات خود را به نام وی از سایت های انترنتی پر چینند در غیر آن  اطفال هم دیگر به طرز تفکر آنان خنده خواهند کرد.

جای بسی تأسف است که عدۀ از نیمچه سیاستمداران برای کسب شهرت و یا تبارز شخصیت کذایی خود به هر وسیلۀ متوسل شده و به هر چیزی چنگ میندازند. همین چند هفته قبل بود که آنان باد به گلو انداخته یکی بارک اوباما را ناجی بشریت یکی دیگر او را نماینده سیاهان در بند و غلامان قرن هژدۀ امریکا تعریف میکرد و دیگری میگفت اوباما اینبار با کنار زدن فایشیزم افغانی  قدرت را به فرزندان حقیقی مردم تسلیم خواهد. اما حالا متوجه میشوند که قضیه معکوس است. سرمایه داری  به هر طرزی که خواسته باشد میتواند سلطه استعماری خود به جهان مسلط کند. آنروز برای دوستان مینوشتیم که بازی نخورید بجای شاه سفید شاه سیاه را گذاشته اند و اینکه درین بازی کی باید مات شود باز هم همان ممالک ضیف و عقب مانده است.

بارک اوباما از همین حالا برنامۀ لشکر کشی های جدیدی را در سرزمین ما روی دست دارد. مسلمن هر قدر نیروی نظامی زیادتر شود به همان پیمانه جنگ شدت یافته و تلفات آن هم افزون میگردد. متلی است که ماهیگیر در آبی زیادتر ماهی میگیرد که  ماهی زیاد باشند. با یقین کامل نظامیان امریکا کمتر از افراد ملکی و بیگناه افغانستان قربانی این جنگ نامقدس خواهند و در نتیجه بحران امنیت دامن منطقه را خواهد گرفت و شکی نخواهد بود که سرمایه داری با بت سیاه اش دامنۀ این جنگ را تا سرحدات هند، روسیه و عربستان سعودی توسعه دهد.