افغان موج   

محمود منجم زاده برلین آلمان

آقای حنیف اتمربه علت بی کفایتی ازمقام اش برطرف شد

گرچه خبر برکناری وزیرداخله و رئیس امنیت ملی افغانستان دراشپیگل آنلاین آلمان روز دوشنبه 7 جون بازتاب گسترده ای یافت .

ولی عوامل دیگری نیز میتواند دربرکناری آقای اتمرنقش داشته باشد ، که به آن اشاره خواهم نمود  .

دو راکت به محل اجلاس جرگۀ مشورتی صلح روزآغاز جرگه اصابت نمود که دراثر آن دو نفرکشته و یک تن دیگر دستگیر گردید . 

ظاهرآ آقای اتمر و رئیس امنیت ملی افغانستان به علت عدم توانائی به حفظ امنیت برگزاری جرگۀ مشورتی صلح پس ازیک گفتگوی طولانی از وظیفه سبکدوش شده ، و مسؤلیت این دو اداره را معاونین شان فعلا به عهده گرفته اند .

به گفته آگاهان سیاسی آقای اتمر ازآغاز  کار خود درکابینۀ آقای کرزی به عنوان فرد با نفوذ ولی جنجالی شناخته شده ، وی آنقدردر بدنۀ حکومت آقای کرزی نفود پیدا نموده ، و با تشکیل یک گروپ  قوی حزبی و قومی چنان پایگاه خود را مستحکم نموده بود که با وجود سیاست های نادرست و گاهی تک روی های خود خواهانه کرزی را نیز خشمگین ساخته بود.

 ازجائیکه آقای کرزی درداخل کابینه فقط به تعداد محدوی دل بسته و تمام صلاحیت ها را به آنها واگذارنموده است ، آنان ازتمام پلان ها و داد ستد ها در داخل کابینۀ آگاهی دارند و برطرف نمودن آنان برای آقای کرزی کار دشواری خواهد بود .

آقای اتمردر زمان مسؤلیت خود در وزارت معارف نیز مشکلاتی داشته و به امورات تدریسی و برنامه آموزشی به عنوان یک فرد غیر تخصصی مداخله نمی نموده ، که جنجال های را نیزدرپی داشته است.

این جنجل ها خصوصا درتقویت نیروهای اربکی ازطرف آقای اتمربه عنوان وزیر داخله افغانستان تنش ها را بیشتر ساخت ، وی ازطراحان و سازماندهندگان نیروهای ملیشه و یا اربکی درافغانستان بود او تجاروبی نیزازتشکیل این نیروها در زمان حزب دموکراتیک داشت که پیوسته ازتشکیل این نیروها حمایت میکرد .

به قول اطرافیان آقای اتمر او در زمان حزب دمکراتیک خلق به عنوان یکی ازکارد های امنیتی که خود شخصا درامور سرکوب مخالفان خصوصا مجاهدین دست داشت تجارب خوبی حاصل نموده بود و پس از سقوط رژیم نجیب وی به انگلستان فرار نموده وازهمان جا حضور فعال او در داخل کابینۀ اقای کرزی سازمان دهی شده بود .

گفه میشود آقای اتمردر ترکیب و شمول افراد پولیس درتشکیلات وزارت داخله از تجارب دوران حزب خلق استفاده نموده و خصوصیات منطقوی و زبانی را در دستور کار خود قرار داده بود.

شکایت های فراوان از ارتباط پولیس ملی با طالبان و تبادل اسلحه بین ایشان گزارشات و فیلم ای ویدیوئی انعکاس یافت ولی آقای اتمردر مقابل این همه اتهامات سکوت نمود واقای کرزی نیز واکنشی از خود نشان نداد .

همچنین ازفرار صدها نفراز نیروهای پولیس ملی با اسلحه خود و پیوستن به گروه طالبان که روز نامه های معتبر جهان آنرا گزارش دادند آقای اتمربه آن توجه نکرد .

گرچه گزاشات دیگری مبنی بر دست داشتن بعضی از کشورها در برکناری این دو مقام ارشد امنیتی شنیده میشود ولی هنوز دلایل معتبری برای این موضوع در دست نیست .

از طرف به علت نداشتن کارت هوئیت یا تذکره نفوس شهروندان افغانستان امکان حضورغیرافغانها به اردو و پولیس ملی باعث تشویش کارشناسان امورامنیتی افغانستان گردید که اقای اتمر نتوانست این تشویش را از بین ببرد اوهمواره در مقابل این چالش ها قرار داشت .

شدت یافتن حملات طالبان درشهر کابل خصوصا درنزدیکی ارگ ریاست جمهوری وکشته شده صد ها نفراز شهروندان کابل از  زن ، مرد و کودک آقای اتمر را پریشان نکرد و او همواره با بهانه های بیمورد وغیرمسؤلانه از مسؤلیت پذیری شانه خالی میکرد  .

اقای اتمر همیشه با اظهارت نادرست و بهانه های بی مورد  خود را از معرکه نجات میداد وبه این فکر چون تهداب اش درکابینۀ آقای کرزی  محکم است ، میتواند ازهمه مسؤلیت ها مصون بماند .

و آقای کرزی نیزنظر به همان حلقه تنگ وگروپ خاصی که در کابینۀ داشت وآقای اتمرنیزبه آن تعلق داشت برطرف کردن اوکارآسانی نبود .

تا بلاخره حوادث اخیر حملۀ کوچی های مسلح به مناطق مرکزی افغانستان و کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از مردم محل وعدم توانائی آقای اتمربه عنوان وزیر داخله و فرستادۀ  ویژه ی آقای کرزی به مناطق مرکزی افغانستان جهت ختم این جنگ ها که گفته میشود با حضور آقای اتمر درمحل کوچی ها که بعضی ازایشان پرچم طالبان را دردست داشتند و به عنوان ( راه باز کن ) طالبان به حملات و پیشروی های خود ادامه میدانند حتی آقای اتمر نتواسته بود فرمان آقای کرزی نسبت به خروج نیروهای مسلح کوچیها را ازمنطقه عملی سازد و حملات کوچی برمردم ده تا چند روز پس ازصدور فرمان رئیس جمهور همچنان  ادامه داشته است .

حملۀ  طالبان مسلح به محل برگزاری جرگه مشورتی صلح درکابل مرزهای بی تفاوتی و بی کفایتی آقای اتمر را شکست  و حوصله ای آقای کرزی را به شدت تکان داد او دیگر نتوانست تحمل نماید .

آقای اتمر فدای غرور و سیاست های ناسالم و زیان بار خود گردید .

اگر چند تصمیم آقای کرزی را درست وبه منافع کشورومردم افغانستان تشخیص بدهیم یکی معرفی نکردن مجدد آقای کریم خرم به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان به پارلمان افغانستان بود که باعث آبروریزی افغانستان ومردم فرهنگ دوست این کشور درسطح کشور های منطقه گردید و دیگری برکناری آقای اتمربه علت بی کفایتی از پست وزارت داخله افغانستان میباشد .

اگر آقای کرزی در برکناری بعضی از وزرآی کم کار وغیر مسؤل بدون درنظر داشت منطقه ، قوم و زبان اقدام نماید بدون شک پشیبانی مردم افغانستان را با خود خواهد داشت .

به این شرط که افراد غیرمسؤل  مانند آقای اتمرمجددآ به پست های مهم و یاغیر مهم دیگرمقرر نشوند طوریکه درگذشته ها خیلی از والیان ، قوماندانان ، ولسوالان که به علت رشوت و یا کم کاری برکنار شده بودند در ولایات دیگر با سمت های مهم تر مقرر شده اند که لیست این افراد بسیار طولانی میباشد .

آقای رئیس جمهور : فرهنگ مسؤلیت پذیری باید درکشور ترویج گردد و هر وزیر ، والی و رئیس که از عهده کارش برآمده نتوانست باید فکر نکند که برای همه عمر پست مهمی داشته باشد فرهنک کنار رفتن و جا را برای افراد تحصیل کرده و جوان آماده ساختن جزو دموکراسی و یک اداره سالم میباشد .

درآخرین لحظاتی که این نوشته با اتمام میرسید مصاحبه رادیوی آقای عمر سخنگوی دولت افغانستان را شنیدم که با تعریف و توصیف از برطرفی آقای اتمرصحبت میکرد ازاین سخنان چنین فهمیده میشد که گویا اقای کرزی از برکناری آنان اظهار تاسف میکند .

اقای عمر: بگذارید فرهنگ مسؤلیت پذیری کم کم عمومیت پیدا کند شما از آقای اتمر چنان یاد نمودید که گویا اوهیچ اشتباهی نکرده و بیگناه بر طرف شده است این توصیف بی مورد شما بر فرمان رئیس جمهور لطمه وارد میکند و شما هم اگر روزی کارخود را به درستی و طبق قانوان انجام ندهید باید استعفا نماید .