افغان موج   

تاثیروصال

من به عشق تودل وروح وروان باخته ام

هرچـه وابستـۀ جان است هـمـان باخته ام

درحضـورتـوکـجـا تـاب سخـن گفـتن ماند

مـن زتائـیـروصـال تـوزبـان بـاخــتــه ام

ای دل سـرکــش مـن تـابـه کـمندافتـاد ی

مـن هـم آنجـاپی آندوست عنـان باخـتـه ام

جلوه یی باغ وچمن دل نکشدازپی خویش

منـکه دل درپی آن بــاغ جـنـان بـاخـته ام

هـرکی دل درپـی مـعـشـوق نـهـانی بازد

این منم جان ودل خویش عیـان بـاخته ام

من کجا وصف توباخـامه توانم بـنـوشت

ازحیـا قـوۀ هــرنـطـق وبـیـان بـاخـتـه ام

حسن خوبان همه ازصورت توجلوه گراست

زان دلــم درپـی حـسـن دگــران بـاخـته ام

ای  " شفیق "  درپی اندوست همه دل بازد

این منم  درپی اندوست که جان باختـه ام

از:انجنیرشفیق رفیقی