افغان موج   

رسول پویان

دُرّ دری

هرآنکه قدر و بهای سخنوری  داند

زهی کـه مـرتبۀ گوهـر دری   داند

بهـای گنـج  زرنـاب  را  کسی  داند

که زرشناس بود رمز  زرگری داند

ز بحر پرگهر فارسی کنـم توصیف

که موج موج دلش لؤلؤ پروری داند

زکـان مـادر میهن شنـاس  دُرّ  دری

که قـدر دُرّ دری قلب  مـادری  داند

گــدای پرهنر گنـج فارسی  را  بیـن

که کار سلطنت و طرز مهتری داند

صدای کاسـۀ چینی نداد  جـام  سفال

شـرار دلکـش زر کاسـۀ زری  داند

زکنه تاریخ و فرهنگ مـا شود  آگاه

کسی که رمز سخن گفتـن دری داند