افغان موج   

جواب افغان موج به اقای معصوم مشایع

 

دوست عزیز جناب معصوم مشایع!

 

نوشته اول شما و بعد نامۀ شکایت امیز شما را از افغان موج امروز گرفتیم. میخواهم به شما دوست عزیز چند نکته را خاطر نشان سازم.

اول اینکه نوشته اول شما در مورد آقای حامد قادری که در سایت  خاوران نشر گردیده ومیگوید او یکی از متعصبین قومی و لسانی در امریکا است و نمیدانم یکی از مهره های اصلی سیاست تفرقه بیاندازدر سازمان های جاسوسی امریکاست، به چند دلیل از نشر باز ماند.

این نوشته سرپا توهین به جانب مقابل بود و کلماتی که شما برای کوبیدن حریف خود بکار برده بودید مطابق پالیسی های نشراتی افغان موج نیست. البته شما میتوانید برای تشریح حقایق راه بهتری را بغیر از دشنام و حتک حرمت جانب مقابل اختیار کنید. دشنام دادن و حتک حرمت نشانۀ ضعف و غیر موجه بودن شما را در مقابل حریف به نمایش میگذارد.

دوم: شما در شکاینامۀ خود نوشته اید که افغان جرمن آنلاین نوشته های شما را نشر نمیکند و سایت کابل پرس هم جانب حامد قادری را گرفته و خانم  ملالی موسی نظام بیگناه است...

ما نمیتوانیم مسوولیت گردانندگان افغان جرمن آنلاین و کابل پرس را به آنان گوشزد کنیم همچنانیکه نمیخواهم وکیل  مدافع خانم ملالی موسی نظام باشیم. شخصیت مورد نظر شما خانم ملالی موسی نظام میتواند بهتر از شما از خودش دفاع کند و فکر میکنم هر سایت انترنتی مسوولیت انتشارات خود را باید گردن گیر شود.

نه سایت افغان جرمن آنلاین، نه افغان موج و نه هم سایت دیگری حاضر خواهد بود مطالبی را با این تندی و با این همه دشنام به نشر بسپارد.

دوست عزیز آزرده نشوید. حمید قادری و خانم ملالی نظام همشهری یکدیگر در امریکا اند. مسلمن که هر کدام از آنان به سمت و سوی سیاسی یکدیگر دسترسی بیشتری دارند. من هم آنچه شما در مورد آقای قادری گفته اید را نمیتوانم باور داشته باشم همچنانیکه در مورد آقای عصر دولتشاهی  قضاوت کرده اید را نمیتوانم باور داشته باشم. شما لطف نموده نقاط نظر خود را بر اساس حقایق ملموس و شواهد انکار ناپذیر بنویسید آنگاه اگر افغان موج از نشر آن اباء ورزید حق شکایت دارید.

یکبار دیگر اظهار میدارم که افغان موج ناشر اندیشه های تمام ملت افغانستان اعم از تاجیک،، پشتون، ازبک، هزاره، ترکمن، بلوچ پشه ای و تمام مذاهب است. ما آنچه را که بر خود نمی پسندیم بر دیگران هم روادار نیستیم. منتظر میمانیم تا نوشته های شما دور از دشنام  های بازاری بما برسد و ما به آن افتخار نموده به نشر بسپاریم.

نعمت الله ترکانی

9 جدی 1389