افغان موج   

275- Arze Salaam عرض سلامShafie Ayar

ارسالی: سلیمان کبیر نوری

 

تبصره افغان موج

آیا ملت افغانستان حق آنرا دارند که از عبدالرسول سیاف یا به تاکید وهابی ها ( عبدالرب رسول سیاف) بپرسند. ما هم حق داریم بخاطر سینه بریدن زنان و کوبیدن میخ بر سر مردم کابل را در جنگ افشار، دشت برچی، کارته سخی...  بعد آمدنت از پاکستان به کابل و سقوط حکومت داکتر تجیب الله ؛ سند قرار داده سر ات را به دار بیاویزیم و دست و پایت را قطع کنیم؟؟؟