افغان موج   

دوکتور ناکامورا یکی از بشردوستان جاپان که نیمی از عمر اش را در افغانستان برای کمک به مردم ما صرف کرده بود توسط نوکران آی اس آی پاکستان کشته شد. خدمات این فرشته ای آسمانی برای مردم ننگرهار فراموش ناشدنی است.

از مدت ده روز قبل فیسبوک صفحه ام را بلاک نموده و آن صرف بخاطریکه در پاسخ به نوشته یکی از دوستان ام از برنامه ریزی های جنگ پاکستانی ها علیه مردم ما نوشته بودم:

ٰ

 

در چتلستان قدرت

به دست سگهای پنجابی است

که گیرنده و مکار اند

 اگر بدست کسی نان دیدند

 برایش دمک میزنند

در غیر آن

پای او را به دندان میگیرند

 

بلی عزیزان در خاطراتی که از سفر دو هفته ای ام به اسلام آباد و چترال داشتم همیشه بیاد دارم که چگونه پول هایم را دزدیدند و وقتی به پولیس خبر دادم مورد تحقیر آنان قرار گرفتم. ناکامورا  برای سرسبزی و تولیدات کشاورزی این منطقه روی دریای کنر بند آبی ساخته بود که هزاران جریب زمین ها خشک این منطقه را سرسبز ساخته و مقدار آب دریای کنر را که به پاکستان میرفت کم ساخته بود. تنها پاکستان از اینگونه ترفند ها استفاده نکرده و آنانی را که بند آبگردان میسازند را جزا نداده است . چهل سال قبل ایران هم پروژه بند سلما را در هرات نابود کرده بود. در این پروژه در یک روز اضافه تر از چهل هموطن ما را نوکران ایران کشته و شهرک نو بنیاد این بند را با مین ها هموار ساخته بودند...

 

نعمت الله ترکانی