افغان موج   

Normal 0 false false false EN-GB X-NONE AR-SA

عبارت از جامعه می باشد٬ که دیندار از دین٬ چون امتیاز استفاده می برند. در این حالت شکل دین در جامعه در مقدم سرکوب آزادی بیان می کند تا بستری برای تولید برتری جوی و حس ولایت را٬ مهیا کنند...!

 

شرح آسیب:

در قرون وسطا٬ مذهبیون یا دیندار به اساس نقل٬ عقلگرایی را سرکوب تا قدرت بین دو قوا٬ یعنی پاپ و شاه تقسیم گردد. و مردم چون برده و غلام در خدمت این دو قوا بودند. در حقیقت قرارداد اجتماعی یعنی اینکه مردم به بلوغ سیاسی یا به شرف ملت رسیده اند. که باهم قرارداد می بندند تا دولتی را٬ تاسیس کنند که در خدمت شان باشد.

در أفغانستان از ۱۹۱۹ تا کنون نمی تواند به سبب فهم نادرست از دین و قوم گرایی ملت شد و تا زمانی ملت سازی نگردد٬ دولت مردمی امکان ندارد که تاسیس شود.

در نتیجه:

علت گرایی یا مبداء گرایی از اساتید اول یعنی افلاطون و ارسطو برای عقلگرایان به ارث گذاشته شده٬ که از این مسیر می توان آسیب فهم نادرست از دین را٬ تجویز کرد یعنی با این سوالات  متمرکز شد که طوفان فکری در وجود دین باور٬ که در ماهیت شان پوچ و پوچ گرایی چیزی بیشتر ندارند.

قرآن در متون و مبانی قرآن  از لوح محفوظ به شخص کامل حضرت محمد (ص) چگونه بود؟ می توان متنی از لوح محفوظ که توسط جبرییل آورده شده در فزیک مشاهده کرد؟ زیرا قرآن در متن و متن شامل جملات و کلمات و کلمات از حروف و حروف مجموعه سمبول های ساخته شده دست بشر ... پس آیا نتیجه می توان گرفت٬ قرآن محصول ارتباط حضرت محمد (ص) و الله(ج) است؟ وجه باطنی قرآن و ماهیت آن در تضاد سلفیت و افراط گرایی تا چه اندازه می تواند موثر باشد؟ قرآن نقلی از یک زمان خاص است یا مفسر هر زمان؟ اگر هر زمانی چون محمد (ص) کامل و مکمل وجود دارد؟ معیار شناسایی و تمیز کامل و ناقص چیست؟ از آن جاییکه الله حافظ کلام خودست چگونگی حفاظت از کلامش چیست؟ زیرا خداوند در فزیک اردو و پلیس در مکانی خاص ندارد. که می توان از آن جاییکه وجود مبارک الله حکیم مطلق است٬ پژوهشگران و عقل محض را٬ چگونگی حفاظت از کلام الله دانست؟ زیرا اگر کسی مدعی شود که دین الله را نجات داده و در این حالت جوهر خدایی صمد و بی نیاز بوده و چنین ادعا بیدون شک جهل محض می باشد...تکلیف پدیده های مدرنیته که از دانشگاه وجه مدیریت و حقوق آن٬ نهادینه میشود و در فقه نیز نیست چیست؟

محمدآصف فقیری

https://www.youtube.com/@AsifFaqiri-xv7bx