افغان موج   

       ملت با شهامت افغانستان با قبول هر نوع خطر احتمالی جانی، بارفتن به پای صندوق های رأی دهی، بی هراس و مصمم پیام خویش را مبنی بر استقرار مردم سالاری و تعهد شان را در  رد خشونت، و انتخاب مسیر صلح آمیز پیشرفت، به گوش سیاسیون افغانستان و جهان رسانیدند.

با کمال تأسف در این اواخر شاهد گیر و دار های سیاسی در کشور میباشیم، که باعث اخلال جبران ناپذیر پروسۀ حماسه آفرین انتخابات در کشور میگردد.

زنان افغانستان به پیشگاۀ ملت، خدمت پدران، همسران، برادران و پسران گرامی و خواهران عزیز دخیل در موضوع، ندا نامه يیرا به شرح ذیل  تقدیم مینمایند:

به یاد داشته باشید که:

1-  اکثریت افراد واجد شرایط در کشور رأی خویش را صرف به دو کاندید اخیر یعنی داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی داده اند. البته در مورد تیم هردو کاندید، ادعا های مبنی بر تقلب و استفاده از زور و زر موجود است. در کشوری که تقلب و فساد اداری در تار و پود سیستم دولتی و سیاسی تنیده است و صداقت در سیاست در نظر بعضی ها هنوزهم حماقت توجیه میگردد، نمیتوان انتخابات را با معیار های کشور های پیشرفته سنجش نمود.  فرض کنیم که 40 فیصد رأی هریک از این کاندید ها تقلبی باشد، بازهم در عقب 60 فیصد رأی هریک از آنها همین هموطنان  با شها مت محروم و غمدیده با آرمانها و آرزو های نیک  شانقرار دارند.

ندای ما:با دلسوزی و احساس مسؤولیت باید نتایج فداکاری مردم افغانستان در روند انتخابات محافظت گردیده و به خاطر پاسداری و حرمت به آراءِ مردم، هر یک از این کاندیدان، قابل احترام شمرده شوند.

به یاد داشته باشید که هموطنان تان برای بهروزی ملت افغانستان جانهای شیرین خویش را فدا نمودند که بازمانده گان شان هنوز هم در ماتم عزیزان شان میسوزند.انگشتان بیشماری که هنوز رنگ آبی آن از جسارت و بلوغ سیاسی وطنداران حکایت مینمود، به خاک و خون کشانیده شدند. بدین ترتیب دیموکراسی نوپا، این نخستین تجربه انتقال صلح آمیز قدرت درتاریخ چندین هزارساله این سرزمین با مشکل بزرگ مواجه گردیده،آغاز بحث تقلب برای تمام رسانه ها به موضوع حادثه ساز و داغ روز تبدیل شده ومشروعیت انتخابات به حاشیه کشانیده شد.

2- در نتيجه عمليات نظامی پاکستان در وزیرستان، مرگ معیار زندهگی باشندهگان آن گردیده است، اگرچه ظاهراً  این جنگ بر ضد تروریزم در پاکستان به راه انداخته شده است، ولی میتواند پلان انتقال جنگ گسترده را در داخل افغانستان در قبال داشته باشد.جنگ های اخیر در هلمند و کنرها، تلفات جانی هموطنان ما و مهاجرت بیشتر از دو هزار باشندۀ ولایت هلمند از خانه و کاشانۀ شان ثبوت استفاده جویی دشمنان از بی اتفاقی میان کاندیدان و طرفداران آنها میباشد.

ندای ما:از شما وطندارن تقاضا مینمائیم تا همه متحدانه متوجه باشیم که قربانی های جانبازانۀ مردم ما در انتخابات به قیمت ارزان فروخته نشده و با تمام توان کوشش گردد تا عظمت بیداری مردم افغانستان که جهان را به تعجب واداشت، تا پایان کار حفظ گردد. از اینرو لازم است تا صادقانه به رأی مردم احترام گذاشته شود.  

3- در پروسۀ انتخابات دو کاندید پیشگام شاید خلاف توقع یک و یا طرف دیگر و بعضی نیرو های ذیدخل، در صف اول قرار گرفتند که باید یکی از آنها در تبانی با مردم به حیث رئیس جمهور در طول پنج سال مملکت را رهبری و اداره نماید. متأسفانه در بحث ها و به خصوص در شبکه های اجتماعی انترنت این دو کاندید از جانب هواداران تیم مقابل بیرحمانه و غیر مسؤولانه مورد توهین، تحقیر و اتهامات ناهنجار قرار میگیرند. این امر به شخصیت هر یک از این کاندیدان  صدمۀ جبران ناپذیر وارد نموده و آب در آسیاب دشمن میریزد. نتیجه اینکه بعد از تثبیت یکی از این کاندیدان به حیث رئیس جمهور، بازهم افغانستان یک زعیم ضعیف و دور از اعتماد مردم خواهد داشت که این کار به نفع مردم ما نخواهد بود.

ندای ما: از تخریب شخصیت کاندید ها خود داری گردد. هیچ فرد غیر مسؤول نباید خود را نمایندۀ اعمال و امیال این و یا آن کاندید دانسته به جای آنها صحبت نماید. به عوض دفاع از کاندید مورد نظر و مذمت کاندید مقابل، باید در راۀ اصولی ساختن پروسه تلاش نموده و دیموکراسی را با جوانب صلح آمیز و مثمر آن در عمل پیاده نمود.

4- هرگاه جنجال ها به همین منوال به پیش برود، پل های لرزانی که در پروسۀ انتخابات بین ملت افغانستان اعمار گردیده است، در اثر گفتگوی های احساساتی و مباحثات در شبکه های دنیای مجازی دوباره ویران خواهد گردید.

ندای ما:بهتر است تا ازهمین لحظه به بعد بار دیگر  سرنوشت مردم افغانستان را بر هر وابسته گی دیگر رجحان داد.  فوراً تمام بحث های احساساتی، "حق به جانب" و مخرب را توقف داده و به گفتگوی سازنده با قلب گرم و مغز سرد پرداخت. تا باشد که ملت افغانستان یک دیدگاۀ مشترک در مورد یک رئیس جمهور خوب پیدا نماید. آن گاه همه  مشترکاً در مقابل تقلب و زورگویی این و یا آن کاندید و طرفداران شان چنان به پا خاستن را خواهیم آموخت که به جای تخریب، جامعۀ خود را تعمیر نمائیم.

5- دشمنان افغانستان همیشه به ترور فزیکی و معنوی شخصیت های کشور ما پرداخته اند.

ندای ما:وطندوستان کشور باید راۀ خویش را از راۀ دشمنان وطن و جواسیس جدا نموده، با هوشیاری و وفاداری به وطن، آتش تفرقه را در بین ملت ستم کشیدۀ افغانستان دامن نزنند. اولین قدم در این راستا این خواهد بود که هر فرد آگاهانه و با متانت اعلان نماید که به خاطر صلاح ملت افغانستان حاضر نیست که در مورد یکی و یا دیگر از کاندیدان ریاست جمهوری، سخنان نا سزا بگوید.

6- اینک که اعلان نتایج دور دوم انتخابات نزدیک تر شده میرود، کشیده گی های شدید و عدم مؤافقت با نتایج انتخابات آتش مشتعل کنونی را به جنگ خانمانسوز وسیع مبدل خواهد کرد.

ندای ما:شما خوانندۀ عزیز به حیث انسان با سواد که قلم نوشتن و زبان تقریر نظریات تانرا دارا میباشید، در بارۀ انتخاب این دو امکان یعنی به کرسی رسیدن یکی از این کاندیدان که شاید در حدود 60 فیصد رأی جمع آوری شده اش واقعاً نظر مردم باشد، و یا هم آغاز جنگ، تفکر نموده و در پرتو وجدان تان یکی را  از این دو الترناتیف را انتخاب نمائید. 

7- - کمیسیون های مستقل انتخابات و سمع شکایات انتخاباتی از لحاظ موقف، نقش و مسؤولیت خویش قانوناً به درجۀ بلند ترقرار داشته و اعضای این کمیسیونها مسؤلیت حراست صادقانه از آرای ملت را به دوش دارند. برای پروسۀ انتخابات مؤفق، جلب اعتمادمردم به این کمسیونها در صدر وظایف ایشان قرار دارد.

ندای ما: برکمسیون هاست تا برای جلب اعتماد کامل مردم از شفافیت کار گرفته و سؤال های مطروحه را برای ملت افغانستان حل نمایند. بدون این کار کرد، هر عضو این کميسیون بار سنگین مسؤلیت تاریخی را بر دوش خواهد کشید. امیدواریم تا هنوز که موقع در دست است، این کمیسیون ها در این امر حیاتی اقدام جدی نمایند. 

باالمقابلوظیفۀ مردم و تیم های انتخاباتی است تا احترام لازم را در مقابل اجراات این کمیسيونها داشته و راپور های کاری شانرا با اعتماد پذیرا گردند.

6. هرگاه یکی از کاندید های محترم چنین تصور مینماید که در صورت ناکامی پروسۀ انتخابات مردم افغانستان تنها جانب مقابل وی را ملامت خواهد نمود، پس ایشان در اشتباه قرار دارند. مردم از هر دو کاندید تقاضا مینماید تا مسؤلیت سنگین تاریخی خویش را در قبال آیندۀ ملت افغانستان درک نموده و هر چه زودتر در حل سیاسی قضیه بپردازند. در دود آتش سوزی های تاریخی بعضاً حقایق در روشنی روز قرار نمیگیرند و اکاذیب برای چند صباحی میتوانند درخشش بیشتر داشته باشند. ولی باید به یاد داشت که مردم همیشه قضاوت خود را مستقلانه و باالاخر واقعبینانه انجام میدهند.

ندای ما:  جناب محترم اشرف غنی احمدزی و جناب محترم عبدالله عبدالله!

 لطفاً نخست از همه به حیث دو انسان با مسؤلیت به ندای زنان افغانستان لبیک گفته و بار دیگر شخصاً در ارتباط با مسایل جاری تفکر نمائید. خود را مافوق آرای مردم، سرنوشت وطن و صلح در کشور قرار ندهید. ما زنان افغانستان که همواره در درگیری های سیاسی بزرگترین صدمات را تا حال متحمل شده ایم چادر صلح خویش را در مقابل شما پهن مینمائیم. از سیاست مداران برجسته و صادق برای حل کشیده گی فعلی مشوره بگیرئید. به جنگ های داخلی برای همیش نه بگوئید و اولاد های ما را طعمۀ گلوله و بم نسازئید. از خود انعطاف و از خودگذری نشان دهید و نام نیکو را در تاریخ مملکت کمایی نمائید.

مردم افغانستان نمیخواهند بار دیگر دچار دوره های سیاه قساوت، شرارت، دهشت، وحشت و بغاوت گردند. سیاستمداران وبخصوص شما دو کاندید محترم در برابر آزمون بزرگ ملت وتاریخ قرار دارید. شما باید بصورت رسمی وعلنی اعلام بدارید که هر دو برای مصلحت وطن در راۀ شفافیت شمارش آراء اقدام مشترک نموده ونتائیج آنرا با قلب بزرگ میهنی و متانت عالی سیاسی خواهید پذیرفت. با تأسی از این پالیسی هرگونه تلاش برای تشویق و ترغیب به خشونت باید به مثابه خیانت عظیم ملی از جانب شما اعلام گردد.

به آرزوی مؤفقیت ملت افغانستان در این کارزار بزرگ تاریخی

فرستنده: شیما غفوری