افغان موج   

هموطنان عزیز سال نوشما مبارک با د                               

 

 
نوروز چشن نوزائی طبیعت است .این روز راتولد دوباره گیتی مینامند. این روز با چهره خندان سال یک بار درب خانه ما را  دقلباب میزند  و نوید سالی را که به انتظارش نشسته  ایم وروز شمار ی مینما یم  به  ما  مژده میدهد. این نام  که بوی طراوت بهار را به مشام میرساند استقبال میکند.
ما افغانها این روز خجسته و پرمیمنت را از نیاکان خود به ارث برده ایم. این جشن نوروز ریشه تاریخی دارد. همه به نوروز دل بسته اند و افغانهای عزیزمان در هر کجای که اند این روزباستانی راگرامی میدارند. وآمد ن بهار نوو سال نو را فال نیک میگیرند.
مردم افغانستان با سنت های تاریخی و مذهبی که دارند  سمنک ومیوه  بهاری یا هفت سین ر ا آمادگی میگیرند. دوستان گرد هم جمع میشوند ودعای خیر بجا می آورند. و سفره نوروزی راباعالم خوشحالی تزیین میکنند. ما افغانــان مقیــــم اطریش به نوبه خود این سال نو خورشیدی را فال نیک در زندگی مان میگیریم .درین فصل بهار دعا میکنیم که گم شده های ما را پیدا،  پیدا های ما را افزون،  بیماران ما را شفا،  به تنهایان  دوست به شاعران الهام به دولت مردان خرد به دهقانان حاصل پربار،  به کارگران مزد بیشمار،  به انسانهای جهان امنیت ،  برای هموطنان مصیبت دیده مان تسکین درد و به وطن عزیز و مردم مان  آرامی و شگوفاهی ارزانی بدارد.
امین هاشمی از شهر لینز اطریش