افغان موج   

مقاومت غزه، قایم بادا!

رستم پیمان

دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل

رژیم صهیونیستی اسرایل به عنوان یکی از قدرت های بزرگ نظامی جهان و بزرگترین قدرت اقتصاد صنعتی خاور میانه با مدرنترین توپ، تفنگ و طیاره عصر معاصر از زمین، دریا و هوا برعلیه یک توده بشری حدودا یک و نیم میلیونی محدوده جغرافیای نورا غزه با مساحد 360 کیلو متر مربع که یکی از مزدحمترین و فقیرترین شهر های جهان میباشد،دست به تجاوز و حشیانه و کاملا نامتناسب با تمام قدرت و قوت با پیشتیبانی دول غربی، نهاد های بین المللی و دول مقتدر و متنفذ مصر، عربستان سعودی و اردن هاشمی زد که باعث شهید شدن 1300 نفر ، زخمی شدن بیش از 5000 نفر و خساره مالی بیش از میلیارد ها دالر گردید که بیش از نصف قربانیان را افراد غیر نظامی به شمول کودکان و زنان تشکیل میدهد که بر علاوه تلفات انسانی و خسارات مادی که بر دولت حاکم بر نوار غزه و باشندگان غزه وارد شده، باعث فرار بیش از 50000 خانواده از خانه هایشان و مبتلا شده هزار ها فلسطینی دیگر به امراض روانی ناشی از این تجاوز گردیده است.

طرح تجاوز به نوار غزه که با یک حمله شدید هوایی آغاز و با تجاوز شدید زمینی پایان یافت، یک طرح که در کوتاه مدت فقط توسط دولت اسرایل تهیه شده باشد نبوده بلکه این طرح ماه ها قبل طراحی و برای اعمال آن موافقت دول غربی اخصا آمریکا و دول متنفذ و مقتدر عربی خصوصا مصر اخذ شده بودکه پیشتیبانی دول غربی و سکوت دول مصر ، عربستان و اردن در مقابل این تجاوز میتواند ثبوت محکم برای صحت این ادعا باشد و این سکوت را میتوان حمایه از تجاوز دشمن اسلام علیه اسلام توسط مدعیان رهبیریت جهان اسلام معنی کرد و دولت مصر پارا از حد و مرز سکوت هم فراتر گذاشته، مرز رفح را که یگانه مرز نوار غره با یک کشور اسلامی-عربی است و باز بودن آن در این زمان اساس، اشد ضروت برای انتقال کمک های اولیه غذایی و دارویی از مصر به نوار غزه محسسوب میشد، بسته و از تظاهرات مردم مصر علیه این تجاوز جلوگیری و رهبران این تظاهرات  را زندانی نمودند دول مصر و عربستان سعودی از جلسه سران عرب برای رسیدگی به این تجاوز و این بحران ممانعت نموده و تقصیر تمام جنایت اسرایل را به گردن جناه های درگیر فلسطینی که خود آنها را پارچه پارچه کرده و در مقابل هم ایستاده کرده اند، انداخته و دولت اسرایل از تمام جنایت که در حق مردم فلسطین مرتکب شده، تبریه نمودند.

تجاور رژیم صهیونیستی اسرایل زمانی آغاز شد که، خالد مشعل رهبر نظامی و سیاسی جنبش مقاومت حماس، آتش بس 6 ماهه فی مابین مقاومت مردم فلسطین و دولت اسرایل را که به میانجیگری دولت مصر برقرار شده بود، غیر قابل تمدید قلمداد کرده و مدعی شد آتش بس و محاصره نوار غزه نمیتواند در کنار هم قرار داشته باشد و دولت اسرایل باید تمام محاصره نوار غزه را برچیند و در غیر این صورت، مقاومت مسلحانه مقاومت مردم فلسطین آغاز خواهد شد. دولت اسرایل که ماه ها قبل منتطر این درخواست بوده و جواب ( تجاوز بیست دو روزه) آنرا تهیه دیده بود و موافقت دول مقتدر عربی و غربی را برای جامعه عمل پوشاندن این چواب کسب کرده بود  و آتش بس 6 ماهه را به عنوان مقدمه برای این تجاوز با شرکای مصری خود طراحی نموده بودند نه به عنوان مقدمه یک صلح دایمی و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی در حدود حقوق حقه مردم فلسطین که آرزوی میلون ها فلسطینی و سایر مردم در سراسر جهان میباشد. در حالیکه دولت اسرایل در زمان آتش بس با محاصره نوار غزه  و حملات متعدد هوایی این آتش بس را نقض کرده بود، هیچ صدای مبنی به تقبیح نقض آتش بس از جانب اسرایل از گلوی جامعه جهانی و دولت مصر به عنوان میانجی این آتش بس بلند نشده و در اخیر که مقاومت مردم فلسطین مجبور به عدم تمدید این آتش بس به دلیل محاصره نوار غزه و حملات هوایی اسرایل شده بود، ناقض آتش بس تقلبی و خاتمه یافته معرفی کرده ومقاومت مردمی فلسطین بهای این نقض را هم با دادن هزار ها نفر قربانی و میلیارد ها دالر خسارات مادی پرداخت.

اما این جواب با جواب، جواب داده شد که امکان آن قبل از آغاز این تجاوز ناممکن به نظر میرسید. همه مردم فلسطین با شکم گرسنه و لب های خشکیده با هم به شمول زن ومرد ، پیر و جوان دست به مقاومت حسین وار و زینب گونه زدند که، متجاو ز بعد از بیست دو روز تجاوز وحشیانه با یک آتش بس یک طرفه بدون رسیدن به کدام اهداف از قبل تعین شده مانند شکست جنبش مقاومت مردمی فلسطین و نشاندن حزب خود باخته فتح محمود عباس در حکومت نوار غزه تا پروسه صلح تقلبی که فقط برای ضیاع وقت شروع شده و ادامه دارد و جز شکست یک دولت مستقل فلسطینی در حدود حقوق حقه شان هدف ثانی را دنبال نمیکند،جامه عمل بپوشد، مجبور به عقب نشینی شده و این تجاوز بر خلاف آروزوی عاملان و حامیان اش با مقاومت تاریخی مقابل شده و با یک شکست تاریخی پایان یافت و مقاومت مردم غزه بر علاوه کسب افتخار برای همه مردم فلسطین، قوت و قدرت معنوی به روح و روان آن عده جنبش های استقلال خوا، استعمار شکن و استبداد کش که با تبلیغات سوء متمدن ها عصر حاضر خلغ ایده و آرمان برحق شان گردیده اند،تزریق نموده و ثابت نمود که ایده و آرمان برحق ولو که جز ایمان راسخ در قلب و خون در کف چیزی دیگر برای عرضه در بازار مبارزه علیه زر، زور و تزویر عصر امروز ندارد، قادر است که این قدرت و قوت را که مجهز با تمام زر، زور و تزویر است، شکست تاریخی داده و با خون خویش بر اوراق تاریخ حک نمایند که حق پیروز بر باطل است ولو که حق به آن پیمانه گرسنه و تشنه باشد که مقاومت مردم فلسطین در این مدت 22 بروز بود و باطل بر آن پیمانه سیرشراب و سیرنان باشد که لابی های صهیونیسیم بودند و هستند و اگر حق هستی یعنی که پیروز هستی پس برای پیروزی خویش بریز به میدان و برزم تا رسی به قله پیروزی ها و لو که هیچ امید مبنی به موجودیت این قله پیروزی موجود نباشد و اگر باطل هستی بگذر ز بطلانیت خویش چون باطل مغلوب است ولو که موفقیت تو مانند موجودیت آفتاب حقیقت و واقعیت داشته باشد چون آفتاب هم روزی نابود خواهد شد.

دولت اسرایل که از شکست در جنگ 32 روزه علیه حزب الله لبنان سخت سر افروخته و آبروی خویش را ریخته میدانست، برای اعاده آبرو و حیثیت از دست رفته اش شدیدا به یک پیروزی ضرورت احساس میکرد و تنها امیدی که باید این احساسات را ارضاع نماید، نوار غزه را که مغضوب غضب فرعون گونه دوست و دشمن از زمین و آسمان، شمال و جنوب و غرب شرق گردیده بودتشخیص  داده و معتقد بودند که شاید مقاومت مردمی فلسطین که در طول و عرض حدودا 6 دهه اخیر سر تسلیمی را فرود نیاروده، با یک تجاوز تمام عیار که بدون شک با فیر و اثابت هر گلوله در هرنقطه از این جغرافیای مزدحم در کنار هر مقاوم مسلح مقاومت، چند فرد غیر نظامی هم قربانی خواهد شد و با تمدید این تجاوز که بدون کدام شک و تردید، قربانی شدن غیر نظامیان هم موازی با ادامه تجاوز افزایش خواهد یافت و کثزت و کشتار غیر نظامیان باعث خواهد شد که صدا های مخالف مقاومت، از داخل مقاومت سر بلند نماید و بیتوان مقاومت را که هیچ وسیله نتوانسته قامت قایم آنرا خم نماید با استفاده از این صدا ها از کمر شکست و مجبور به امضا در آخر سطور که همه شروط اسرایل و حامیان آن خواهد بود، نمود و به اصطلاح ریشه درخت را با تیشه که در چوب خود درخت قایم است، شکست و خشکاند.اما این غافلان غافل از اینکه مردم همه مقاومت اند و مقاومت هم مردم است جدای مقاومت و مردم از همه ناممکن بوده و مقاومت مردم مانند پوست و گوشت یک تن که همانا فلسطین باشد، میباشد و طرح تجزیه مقاومت به مردم و یگ گروه مقاوم که گویا این گروه برای نفع شخصی و گروهی خویشه دست به مقاوت میزند از اصل نقش بر آب شده و خواهد شد و امید دارم که طراحان دنیای جدید از طرح این گونه طرح ها مانند که بیمار شکر از شکر پرهیز مینماید،پرهیز نموده تا مبادا در جال افتید که خود دام زده بود.

2 . 11 . 87

www.andishaha.blogfa.com