افغان موج   

ازمبارزات زنانِ آزادیخواهِ افغانستان حمایت کنیم!  

ملالی جویا کیست ؟

ملالی جویا در سال 1357خورشیدی در استان فراه افغانستان(مرزایران ) بدنیا آمد .

جویا بخشی از کودکی خودرا درایران و پاکستان گذرانده است. از سنین نوجوانی با رنجها، نابرابری ها وستمگری های موجود در افغانستان ، ایران و پاکستان آشنا شد .

پس از پایان تحصیلات دبیرستان بطورتمام وقت وخستگی ناپذیربه فعالیتهای سیاسی- اجتماعی،

بخصوص درزمینه ی تعلیم وتربیتِ زنانِ ستمد یده و بی دفاع پرداخت.ملالی جویا بخاطرصداقت درگفتار وکردارش،بسرعت درقلوبِ مردمِ زحمتکشِ افغانستان جا گرفت . 

هنوزچند سالی ازفعالیتهایش نگذشته بود که درسال  2003 به عنوان نماینده استان فراه درمجمع بزرگانِ

قانون اساسی (لویه جرگه) انتخاب گردید.اوضمن فعالیت درلویه جرگه،خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان کاندید نمود. ودربین زنان ایالت فراه، بیش ترین رأی راآورد. وی جوان ترین عضومجلس نمایندگان افغانستان است.ملالی جویا همواره درگفتگوها ومصاحبه ها،علاقه مندیِ خود رابه برقراری یک دولت لائیک درافغانستان نشان داده است.ومیگوید: منظورم ازلائیسیته، ضدیت با باورهای مردم کشورم نیست. منظورم ازلائیسیته یعنی جدائی دین ازدولت است. من به لائیسیته بعنوانِ سنگِ بنای دموکراسی باوردارم .

ملالی جویا وکیل آزادیخواه وصلح طلبِ مردم افغانستان درپارلمان،به دلیل شهامت وازخود گذشتگی در دفاع ازحقوق مردم زحمتکش وافشاگری علیه نمایندگانِ مرتجع،عضویت اش به حالت تعلیق درآمد .

اوبعنوان یک زنِ سکولاردر ده سال گذشته بارها ازطرف بنیاد گرایان،جنگ سالاران وقاچاق بران به مرگ تهدید شده وحتی درمحیط پارلمان نیزاورا به تجاوزجنسی تهدید کرده اند.

ملالی جویا نه مانند شیرین عبادی که با ملاهای سفاکِ جمهوری اسلامی مدام درحالِ چَک وچانه زدن است.بلکه به مانند جمیله بوپاشا الجزائری،لیلا خالد فلسطینی،اشرف دهقانی ایرانی ومینا راوایی افغانی می رزمد وسازش نمی پذیرد.این زنان آزادیخواه ومبارز،آفتابی هستند که هرقدرابرهای توطئه،دسیسه ونامردیها بخواهد آنان رااز انظارپنهان کند،ناممکن است.

این زنانِ آزادیخواه ومبارز،گلهایِ باغ دموکراسی هستند.که میتوان آنها را قطع کرد.اما آیا میتوان از آمدن بهار جلوگیری کرد.

ملالی جویادراولین سخنرانی خوددرمجلس گفت:طویله خانه وباغ وحش بهترازپارلمانِ افغانستان است. بدین دلیل که درطویله خانه،گاواست که شیرمی دهد.خراست که بارمی کشد،سگ است که نگهبانی

می کند.امادرمجلس ما غیرازچند نماینده بقیه جنایتکار،جنک افروز وبنیاد گرا هستند،که درتولید وپخش مواد مخدر شرکت دارند.بنابراین این گاو،خروسگ منفعتِ بیشتری برای مردم دارند تا نمایندگانِ مجلس

جویا بعدازبیان این حقایق درمجلس،ازطرف بنیادگرایان،جنگ سالاران وقاچاق بران به مرگ تهدید شد .

امااودربرابرتهدیدها ومشکلاتی که نیروهای ارتجاعی برایش بوجودآورده اند میگوید:میدانم زندگیم در خطراست.امابادشمنانِ مردم سازش نخواهم کرد.هیچگاه خواموش نخواهم شد.تازمانیکه یک قطره خون دررگهایم جاریست.ازمبارزه برای آزادی وعدالت دست نمی کشم.

نقاب از چهره ی زمامدارانِ افغانستان وآمریکا برخواهم داشت.افشاءخواهم کرد که آمریکا زیرِنامِ مبارزه با تروریزم با طالبان میجنگد.ودرعین حال باتروریستهای شمال که به اندازه ی طالبان تاریک اندیش،قاتل ومتجاوزگرهستند،همکاری وآنان رامورد حمایتِ خود قرار می دهد.

آیا خط مشی آمریکا درافغانستان تمسخرِ دموکراسی نیست.؟

ملالی جویا چه درمجلس نمایندگان وچه درکنفرانسهای مطبوعاتی همواره اِعلان کرده است؛که علتِ اصلی فاجعه ی افغانستان دردخالت بیگانگان،بخصوص"ناتو" به رهبری آمریکا ونیزجنگ سالاران، بنیادگرایان،قاچاق برانِ مواد مخدر و غداران می باشد.

سخنرانی ملالی جویا درپارلمان به تاریخ15اپریل2006:

درگذشته حاکما نی جنایت کرد ند.بعد به خانه ی خدارفتند وسوگند خوردند.ولی وقتی برگشتند به آن وفا نکردند .

این سخنان که چون گُرزی برسرِنمایندگانِ جنگ سالار و بنیادگرا فرود آمد.باعث خشم آنان گردید.وتنی چند ازآنها با مشتهای گره کرده ازرئیس مجلس خواستند که به وی اجازه صحبت ندهد.درروزدومِ جلسه ی مجلس نمایندگان،جویا موفق شد برای رساندن پیامش به گوش مردم،وقتِ سخنرانی بگیرد.اما لحظاتی بعد هنگامیکه به مردم بخاطرداشتنِ یک چنین مجلسِ نامردمی،تسلیت گفت.تمام نمایندگانِ مرتجع با کوبیدن مُشتهایشان برروی میز،مانع ازادامه ی سخنان اوگردید ند.وزمانیکه ملالی جویا برای ادامه ی سخنانش تأکید نمود.رئیس موقت مجلس فرمان به قطع میکروفونِ جویا داد .

چون به ملالی جویا فرصت داده نشد که پیامش را به مردم ازطریق پارلمان برساند.لذادرخارج ازمجلس درکنفرانس مطبوعاتی با شرکت ده ها خبرنگارمتن سخنرانی اش راقرائت نمود.وبه پرسشهای روزنامه نگاران پاسخ داد.که انعکاس وسیعی دررسانه های داخلی وخارجی داشت .

ملالی جویا درمجلس نمایندگان(ولسی جرگه)مجاهدین افغان رامتهم به کشتارِهزاران شهروند افغان کرد.دراین موقع تعدادی ازنمایندگان بطری های آب رابسوی او پرتاب کردند.عبدالرسول سیا ف، نماینده کابل درمجلس نمایندگان وازرهبران سا بق مجاهدین با لحنِ تندی اظهارات ملالی جویا را مورد انقاد قرارداد.وآنرا اهانت به دین تلقی کرد .

عبدالرسول سیا ف

سخنرانی ملالی جویا در نخستین مجلس سنا (مشرانوجرگه)19دسامبر2005 .

من اگر بر خیزم ،     تو اگر بر خیزی ،      همه بر می خیزند

من اگر بنشینم ،       تو اگر بنشینی ،        چه کسی بر خیزد

چه کسی با دشمن بستیزد؟

چه کسی پنجه در پنجه ی هر دشمنِ دون آویزد؟

ملالی جویا در ادامه گفت: "من دراینجا نه بخاطر پُلو خوری آمده ام ونه هیچگونه امتیاز و مدالی خواهد توانست،چشمانم را کور و زبانم را لال کند.من آمده ام تا ازحقوق زحمتکشان دفاع کنم ....

سخنرانی ملالی جویا برای جمعی از دختران مکتبی در ولایت فراه در غرب افغانستان.  

سخنرانی ملالی جویا درمجلس حزب دموکراتیک نوین کانادا :

"جنگ سالارانِ زن ستیزِ ائتلافِ شمال،به اندازه طالبان وحتی بیشترازآن،سبع وضد دموکراسی هستند.

ممکن است روزی مرا بکشند.چون قدرت واسلحه دارند.وتحت حمایت آمریکا هستند.ولی آنها هرگز نمی توانند صدای مرا خاموش وحقیقت را مخفی کنند ."

ملالی جویا جوایزگوناگونی را به خود اختصاص داد ازجمله:

 3 21

  به تاریخ 9اُکتبر2007درایتالیا جایزه حقوق شهروندی افتخاری را به ملالی جویا اهدا نمودند

 2ـ به تاریخ23جولای2007طی مراسمی درشهرفلورانس ایتالیا جایزه (گل طلایی)به ملالی جویا اعطاء گردید.

 3ـ به تاریخ 11فوریه2008 "سینما برای صلح"طی مراسمی دربرلین- آلمان "جایزه بین المللی فیلم حقوق بشر"سال2008 رابه ملالی جویا اهدا نمود .

6  54

به تاریخ6اُکتبر2008جایزه شهامت آنا بولینکوفسکا یا درلندن به ملالی جویا تقدیم شد.

به تاریخ28مارچ2009جایزه بین المللی ضد تبعیض2009ازجانب نهاد غیردولتیِ هلند به نام

"وحدت نیروست"به ملالی جویا تفویض گردید .

  6ـ به تاریخ  21 اُکتبر  2008 فرماندارایالت تسکنی ایتالیا طی مراسمی درشهرفلورانس مدال طلایی سالانه آن شهررا به ملالی جویا اهدا کرد.

7ـ جایزه"ملالی میوند"ازسوی اتحاد فرهنگی افغانهای مقیم اروپا به ملالی جویا تقدیم شد.

 8ـ ازمیان54زن کاند ید شده ازسراسرجهان،ملالی جویا برنده جایزه بین المللی زن سال   2004  

ایتالیا شد .

 9ـ تقدیرنامه ی افتخاری به تاریخ15مارچ2006ازسوی تام باتس شهردار برکلی آمریکا درزمینه حقوق بشربه ملالی جویا پیشکش شد..

 10ـ به تاریخ18می2006"بنیاد یاد بوداز18می"درکره جنوبی،جایزه سالانه اش بنام"جایزه گوانجو برای حقوق بشر"را به ملالی جویا اهدا نمود.

نظرشخصیتها،نهادها ورسانه ها درباره ملالی جویا :

   ایوا نسلر هنرپیشه ونویسنده مشهورآمریکایی مینویسد:ملالی جویا درسن 28سالگی با سخن گفتن ازبی عدالتی ها،نابرابری هاوستمگری هادربرابرجنگ سالاران وبنیادگرایان،خودش را

وقف مردمش نموده است.وی جانش رابه خطرانداخته تابتوانداززنان ومردان خاموشِ کشورش دفاع نماید.حال ما فرصت یافته ایم تااورابخاطراحساسات وقربانی دادن هایش مورد حمایت قرار داده باهمبستگی با وی خواهان لغو تعلیق عضویت وتضمین امنیتش در پارلمان گردیم  

   به تاریخ 7اُکتبر2008شش تن اززنانِ دارنده جایزه صلح نوبل طی اعلامیه ی مشترکی حمایت- شان راازملالی جویا ابرازنموده ونوشتند :ملالی جویا به نمایندگی اززنان افغانستان وعلیه عملیات نظامی تحت رهبری ناتو درافغانستان هم چنان سخن میگوید.ما شهامت اوراتحسین میکنیم وخواهان بازگشت وی به پارلمان افغانستان هستیم.همانند خواهر دیگرمان سوچی در برمه.ملالی جویا مُد لی برای زنان درهمه جاست که خواهان یک دنیای عادلانه اند.

 3ـ غ- ارژنگ:ملالی جویا بی گمان درعرصه سیاسی- اجتماعی معاصر افغانستان پدیده یی تازه است.زیرا تا بحال کسی ازجنس زن نتوانسته است.چنین متهورانه وبی باکانه،ندای دادخواهیِ ملتش را درفضای حاکمیت "تفنگ " سر دهد.یک زن چقدرباید جسورباشد تا برای راه یافتن به پارلمان ودفاع ازحقوق زحمتکشان اینطور مبارزه کند.

 4ـ جک لیتن رهبرحزب دموکراتیک جدید کانادا طی اعلامیه اظهارداشت:درحالیکه بی عدالتی تا این حد درپارلمان افغانستان بیداد میکند.کانادا نمیتواند ونباید خاموش بماند

 5ـ سازمان دیده بان حقوق بشر،ملالی جویا را یک مدافعِ سرسختِ حقوق بشروصدای بلندی برای زنان افغانستان خواند.

 6ـ روزنامه ی واشنگتن پُست درمطلبی تحت عنوان"صدای زنی که ترس ووحشت خاموشش نخواهد کرد" نوشت:ملالی جویا به این باوراست.که،به جنگ سالاران نباید اجازه داده شود که خود را زیرنقاب دموکراسی پنهان نموده وبه کرسی های خود بچسبند وبه قیمت مردمِ رنج دیده وستمد یده به دنبال منافع خود باشند .

به باورما ملالی جویا پژواکِ صدای مردمِ رنج دیده،ستم کشیده وزحمتکشِ افغانستان است؛که باید مورد حمایت تمام نیروهای مترقی درسراسرجهان قرارگیرد.

 

جهانگیر

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید