افغان موج   

کامبخش خار دیده پیروان مکتب اخوانیزم

لیزا سروش : 22.09.09

پرویز مدت تقریبا دوسال را بدون داشتن کدام گناهی، صرف به خاطر دریافت مطلبی از يک سایت انترنتی به اتهام توهین به اسلام زندانی شد و نظر به فیصله محاکم افغانستان باید اعدام میشد، اکنون به اثر فشار نهاد های بین الملی، رئیس جمهوری تصمیم به رهایی او گرفت ، اما اربابان وتیکه دارن مذهبی افغانستان این رهایی را جرم و خلاف اسلام خوادند . آقای مجددی رئیس سنا افغانستان این عمل را مغایر با قوانین اسلامی افغانستان معرفی کرده است. دیگر اینکه ناآگاه ترین و کودن ترین حرکات علیه کامبحش ،بیانگر عمق فراموش کردن گذاشته های اربابان مذهب است؛ باید به پا خاست تا انها را متوجه کرد .

با تمام احترام وحرمتی که به دوران مبارزه شما در برابر روس ها ، دارم می خواهم اندکی به گذشته شما مرور کوتاهی داشته باشم و این که باید به خاطر بیاورید  بعد از به قدرت رسیدن شما تشنگان قدرت چی سیل خون در شهر کابل جاری نشد، چی فجایع صورت نگرفت ، وقتی می خواهید شما به نام اسلام ، و توهین به اسلام بر کسی بتازید ،آیا گذشته خود به خاطر می آورید ، آیاکار های را که شما انجام دادید در اسلام بود ، آیا به اصطلاح خود شما ناجیا

ن شرعیت گناه تان هزاران بار بزرگتر از پرویر نیست ؟

به مقاومت شما در دو دهه جنگ و اشغال افغانستان تعظیم میکنم ولی پنج سال قتل و خون ریزی شما ، مردم را آبدیده کرده است. تصاویر تغییر یافته اند، حالا فرصت به شما تیکه دارن حزب اللهی، تنها اشغال چوکی که انهم با شما کثیف شده است دیگر کدام پایه مردمی ندارید .

رهایی پرویز، اندکی هیجان و امید را در دلهای مان زنده کرد ، یک آینده انسانی و یک دنیای بهتر ، در قلب های همه از نو جوانه کرده، و بدرستی  شما عزیران که هر یک برای رهایی پرویز تلاش کردید به همه تان این موفقیت را تبریک می گویم .

مردم عزیر ! همصدا بودن انهم که از بین توده ها برخاست ومقاومت در برابر بی عدالتی کردند ، چقدر ما را به سمت موفقیت سوق داد. ما تغیر در قانون زن ستیز اوردیم ، پرویز را به اثر مبارزات خود رها کردیم ، پروژه عدالت اتتقالی را نیز دنبال خواهم کرد ، همه و همه بیان همصدایی و همدستی ماست ، ما به معامله تسلیم نشدیم ،صرف صدای خود به جهان رساندیم، جهان را متوجه و متقاعد ساختیم تا این کشتی به دریا غرق شده افغانستان را به ساحل مقصود برساند.

سازماندهی که نماینده خواست ها و امیال آن باشد؛ سازماندهی که تقلیل گرا نیست؛ سازماندهی که به هیچ چیز کمتر از آزادی بی قید و شرط و برابری کامل رضایت نمیدهد چی جمع کردن هزاران امضا که کابل پرس و افغان جرمن انلاین انجام دادند و چی راه اندازی مظاهرات و به علم کشاندن صدای شما اکنون زمان آن رسیده تا بازهم بار دیگر صدای خودرا در برابر توهین وتهدیدی که ،هر روز روزنامه نگارن و قلم بدستان با آن روبرو اند بلند وبلند تر نمایم ، هم پیمان شویم و برای همیشه زنده ماندن علم آزادی بیان را در مقابل شورشیان مذهبی بی خدا ایستاده نگاه داریم . افغانستان خانه مشترک همه ماست، همه وظیفه داریم برای آبادی آن کار نمایم ، به ما گذشته درس داد تا دیگر یوغ استعمار این تشگان قدرت را بر دوش نکشیم .

صبغت الله مجددی

پرویز تنها جرمش دريافت يک مطلب و شریک کردن آن با دوستانش بود ، ولی رئیس سنا افغانستان کیست که افغانستان را تکه تکه کرد ، توافق نامه پشاور را در سال 1992 به دستورسیاف و جنرال حمید گل ناخوانده امضا کرد، اردوی افغانستان را به خاطر تعهد که با آی اس آی پاکستان دادبود از بین برد ، تجار افغانی را به ملیونها افغانی ضربه زد،دوستم را بچه خواند با داکتر نجیب ارتباط جاسوسی داشت در حالیکه هر باری حکومت دوران نحیب راکمونیست می خواند، این مرد شیخ فانی ممکن است یا به نسبت کهولت سن یاداشت های خود را فرموش کرده یا تصور دارد، چون در قدرت است، مردم هم جرأت نمیکنند تا گذشته او را بیادش بیاورند .( لطفآ اسناد ذیل را بخوانید ) گرفته شده از کتاب چهار چته سرچوک کابل(378-381 )، نویسند غلام سخی رحمانی

"نقل قول از احمدزی مدیر در ریاست اداری وزارت مالیه دولت موقت در پشاور : مجلس تحت ریاست حمیدگل در تعمیر مقابل ارمی استیوم پشاور دایرشد که در این مجلس سران هفت نتظیم در پاکستان و تعداد محدود اشخاص از ممالک دیگر امده بودند واشتراک داشتند، حمیدگل در صدر مجلس در حالیکه کلای تاری سفید ساخت چین در سر داشت اصل اجندای مجلس را اعلان نمود و ار اشتراک کننده گان خواهش آورد تا در حصه تشکیل حکومت موقت ابراز نظر کنند تا ریس و اعضای کابینه تعیین گردد... بعد از نماز شام حمید گل به حالت عصبانیت در حالیکه تفگچه در دست داشت و به روی میزمیزد تا زمانیکه ریس و اعضای کابینه را تعیین نکینید نه طعام است و نه دیگر تفریع ورقه های رای گیری از طرف سکرتریت مجلس به اشتراک کننده گان توذیع شد و لیست نام نویسی انها به نزد حمیدگل گذاشته شد رای گیری شروع شد هر کس ورقه های رای گیری خویش را شخصا به حضور حمیدگل تقدیم می نمود شمارش ورقه های رای گیری نیز شروع گردید در نتیجه صبغت الله با اخذ 47 رای مقام اول و سیاف 36 رای مقام نایل گرید گلبدین سوم برهان الدین چارم ، مولوی محمد نبی پنجم ، مولوی خالص ششم و سید احمد گیلانی مقام هفتم را نایل گردیدند ..."*. بعد از اینکه از صبغت الله از طریق طورخم به کابل امد. " عفو عمومی را داد در حالیکه وطن فروشان کار های غیر انسانی را انجام داده اند که هیج مقامی حق عفو انها را ندارد و غلطی دیگر مجددی صاحب از بین بردن اردوی افغاسنان و به بیانه میا ن تهی خویش گفت هر عسکر هر جاه دلش باشد رفته می تواند و پلان دولت پاکستان را که ا زدیر زمان آرزوی ا زبین رفتن اردو افغانستان را داشت در عمل پیاده کرد به همین نسبت نواز شریف اعجاز الحق پسر ضاالحق ، حمید گل ، قاضی حسین احمد، شهزاده جنرال استخبارات عربستان سعودی به کابل امدند ..."*.در صفحه 622 کتاب اردو و سیاست تحریر شده( ده ملیون دالر به پاداش این اقدام مجددی از طرف نواز شریف به مجددی انعام داده شد ...)* دوستم گلیم جم یک شخص بی سواد و کارگر عادی را به رتبه ستر جنرال نایل نمود وی را مجاهد کبیر خطاب کرد ... در دو ماه ریاست جمهوری خویش کار ها ی ضد مردم افغانستان را انجام داد و از وظیفه اش سبکدوش گردید موتر سیاه رنگ نجیب الله را که در بین ان قالین های قیمتی بود بادیگر اجناس قیمتی بنام غنیمت تصرف کرد با خود با پشاور اورد".

بنظر میرسد که نقدهای مستمر، پیگیر و رادیکال ما در مورد؛ به پرویز آنچنان موثر بوده که پرویز رها شد، ولی چنین برخورد هیستریک و زشت به سبک همیشگی، هویدا میکند که این تیکه داران میخواهند با قلدر منشی و زورگویی منتقد صدای ما برای نجات کسانی که بدون داشتن کدام گناه در زندان های افغانستان به سر میبرند ،باشند .

تصور شما چیست؟ چرا مجددی و ربانی صدای شان را به خاطر منادی بلند نکردند ، چون وی را انگلیس ها به قتل رساند تا راز ها جاسوسی و همکار یشان با طالبان و تجارت تریاک و ده ها فجایع شان ، پت و پنهان باشد .

هر چند در طول مبارزه علیه روش ها همیشه وابسته گی این سران (به اصطلاح) رهبران افغانستان در میان بودیم ولی این تنها مهر تائیدی است بر استحکام و ربط بر موضوع، و استیصال و خشم شان نشان میدهد که انقدر آله دست اند که به جای دهل به صدای روبا هم به رقص میایند.

مداوما مواضع شان در قبال مسایل تنها راه اتهام به شرع بوده و هر عملی که از مخالفان شان سرد زد از محقق نسب شروع الی غوث زلمی یگانه منطق اینها اتهام را برای شان دستور میدهد ، یا باید کسی را مرتد بشمارند و یا بگویند که خلاف اسلام و مقدصات اسلامی بر خورد کرده است ولی حقیقت موضع از جانبی ارتباط نزدیک و تمویل ایشان از جانب عربها حساسیت موضوع را رنگیتر میکند از جانب دیگر این خاصیت پیروان مکتب اخوانیزم است که هر گاه صدای در برابر شان بلند شود باید با انواع اتهام خاموشش نمایند .

محکوم و افشاء کردن جنایات این اربابان و اعلام موضع اصولی ما در قبال مساله به خصوصا سخرانی های آقایان مجددی و استاد ربانی در واقعیت امر ، می تواند فصل تازه ی باشد برای تقویت آزادی بیان و تحقق دیموکراسی در جامعه اخوان زده افغانستان .

اگر نقدها و مواضع ما بی تاثیر بود، کرزی و جامعه جهانی خود را مکلف به راهایی پرویز نمیدید. مواضع ما چه در جامعه افغانسان و چه در سطح بین المللی برد و تاثیر دارد.

اخونیزم از مصر و عربستان شروع الی افغانستان و تمام کشور ها ی اسلامی بسترش را در میان مردم به گونه های مختلف نوع سیافی (وهابی) طالبانی ( قتل و کشتار) مجددی وربانی گونه ، هزینه بسیاری هنگفت صرف کرده و میکند،تا توانسته است دامنه رشد و رادیکال اهداف اش را پیاده نماید . حساسیت اینها پیرزوی بزرگ ماست ، ما به عنوان مانع بزرگ میتوانیم با این ها مقابله نمایم و پرویز بطور نمونه الگوی ماست . اکنون در سطح بین المللی یک گرایش قوی ضد اخوانیزم منجمله افغانستان به میان امده است. یک رکن تبلیغات ارتجاعی اخوانیزم همیشه تکیه بر ظلم وستم تاریخیست و دوم سیاستهای اتهامی انها که در نهایت به حربه متوسل شده اند ، هر نوع حرکت و کنجکاوی را کینه توزی به اسلام مینامند .

نوت: هر جا که سه نقطه است مطلب در کتاب ادامه دارد