افغان موج   

نوروز وسا ل نومبا رک !

محمد ا صغر

طوریکه عزیزخوا نند ه د ر جریا ن هستند ، به روزسه شنبه سوم فبروری سا ل روا ن  مجمع عمومی سا زما ن ملل طی نشستی ( نوروز) را به عنوا ن یک منا سبت جها نی به رسمیت شنا خت .

د رخبرمنتشره سا زما ن ملل د ربا ره ا همیت ( نوروز) ذ کر شد ه که : «  برا ی بیش ا ز( سه صد میلیون نفر) د رسرتا  سرجها ن ،( نوروز) آ غا زسا ل نوا ست که بیش ا زسه هزا رسا ل ا ست که د رمنا طقی با لکا ن ، قفقا ز، بحیره سیا ه ، آ سیا ی میا نه ، شرق میا نه ، ا فغا نستا ن ونقا ط د یگرجها ن جشن گرفته می شود » .

همچنا ن مجلس نما یند گا ن آمریکا بروزد وشنبه ( 15)  ما رچ با تصویب قطعنا مه ای« اهمیت فرهنگی و تاریخی» مهم ترین عید با ستا نی را به رسمیت شنا خته و نوروز ربرا ی همه کسا نی که آ ن را جشن می گیرند،تبریک گفت :

این قطعنامه با ۳۸۴ رای مثبت د ر برا بر ۲ رای مخالف تصویب شد . قطعنا مه ا زکوروش، پا د شاه هخا منشی تمجید می کند و "منشور کوروش" که بعد ا ز فتح با بل به د ستورا وتد وین شد را تحولی مهم در تاریخ حقوق بشر می دا ند .

قا نون گذا را ن آمریکا یی گفته ا ند: "۵۳۹ سا ل قبل ا ز میلاد مسیح ، کورش کبیریکی ا زا ولین منشورهای حقوق بشر را بنیا ن گذا شت، منشوری که برده دا ری را لغو کرد وآ زا دی د ینی را ا جا زه  د ا د . ا ین جشن با ستا نی ا زگزند قرن ها ا ختلا فا ت د ینی ورقا بت های سیاسی مصون ما ند ه ا ست. مرد م ا قوا م مختلف با اعتقا دا ت د ینی متفا وت نوروز را جشن می گیرند.

ا رچند د رقسمت و جه تسميه ی نوروز، د ربین مرد ما ن سرزمین ها ی ا مروزِئِي بنا م ا فغا نستا ن –  ا يران وکشورها

 های آ سيا ی ميا نه ، که نوروز را بنا م روز( ا ول ) سا ل جشن ميگيرند ، ا ختلا ف نظرموجو د ا ست . ا ما ،

نظربروا یا ت تا ریخی ، تجلیل ا ز( نوروز) ا ززما نه ها ی بسیا رقد یم توسط (آ ریا یی ها) که وطن محبوب وعزیزما ن(ا فغا نستا ن) را خا ستگا ه ا صلی آ نا ن  مید ا نند ، جشن گرفته شد ه وتجلیل می   شد ه ا ست.

علامه عبدالحی  (حبيبی) می نويسد:( نوروز) به زبا ن د ری ا ست که اعرا ب آ ن را ( يوم ا لجد يد) میگويند ومصادف به روزا ول ما ه (حمل) می با شد ، ا زبزرگترین ا عیا د مرد م خرا سا ن ا ست .

شا د روا ن پوها ند (جا ويد)  ا ستا د پوهنتون « د ا نشگا ه ) کا بل ،( نوروز) را يا د گا ر (جمشيد) یا (یما) پا د شا ه آ ريا نا ی با ستا ن می خوا ند که هزا را ن سا ل پيش د ر(بلخ) به حکمروا ئی رسید .

می بینیم که مرد م ا ززما نه ها ی د ورتا کنون ا زا ین روز (نوروز) به خوشی وسرورا ستقبا ل کرد ه ، آ ن را گرا می

د ا شته وجشن گرفته ومیگیرند .

 

 سعد ی بزرگ فرمود ه ا ند :

با مـــدا دی که تفاوت نکند  لــیل و نـــــها ر

خوش بود دامن صحرا و تما شای  بهــــــا ر

صوفی ا زصومعه گو خیمه بزن بر گـــلزا ر

کــه نه وقتست که د رخــا نه بخفتی  بیکا ر

خبرت هست که مرغــا ن سحر می  گویـــند

آخر ای خفته سرا زخوا ب جـــها لت برد ا ر

 

به ا مید ا زخوا ب غفلت بید ا رشد ن ، د روطن آ زا د وآ با د ، د رصلح وصفا ، به د ورا زهرنوع تعصب

وبد بینی ، برا دروار، یکجا وبا هم بسربرد ن .

                                                           ما رچ 2010- کانادا