افغان موج   

سید موسی عثمان هستی ناشر و سردبیر ماهنامۀ طنزی و انتقادی بینام درتورنتوی ایالت آنتریو کانادا

این  نوشته زیر طنز است

نه هجوگرفته از کنز است

در حقیقت یک منز است

پوشیده در یک جنزاست

"هاحی"

روزی مردی قصد فرار از دست متعصبین وتاجران دینی را داشت. زن اش از او پرسید:

چرا هراس داری ومضطرب الحال هستی وعزم فرارداری ؟

 مردگفت:

 مولوی شهرفتوا داده کسانیکه سه خصیه دارد یک خصیه اش کشیده شود. انسان های ناقص خلقت که ضعف خالق در خلقت نشان میدهند مورد سوال عوام قرار گرفته اند وعلمای دین ومذهب نمی خواهند در قسمت حکمت خداوند ابراز نظر کنند واز فهم علمای دین ومذهب این حکمت خداوندی بالاتر می باشد.انسان که خلیفه خدا در روی زمین است.

 اگرچه نقص وجود انسان مربوط به حکمت خداونداست ومردم عوام به عوض اینکه فکرکنند این نقص خلقت نیست حکمت خداوندی است تعبیر شان شاید برضعف خداوندی شود به خاطریکه ستون های دین ازهم نپاشد من منحیث یک عالم دین و مذهب فتوا می دهم: کسانیکه سه خصیه دارند یک خصیه شان کشیده شود این منطق مولوی ومفتی شهراست. خدا از فیصله قاضی شهرما را نگهداشته باشد. خانم عزیزو مهربان پنجه نرم کردن ودلیل گفتن با علمای دین سود ندارد.

هرگاه زبان دراز کنیم ما را محارب با مذهب دین خداوند در جامعه معرفی میکنند. آن وقت آب بیاور و حوض پُرکن. طورمثال که محترم رسول سیاف عالم وفتوا دهند دین گفت: دموکراسی با دین سازگار نیست. یعنی دین ومذهب را باید کورکورانه پذیرفت. دلیل واستدلال دردین کلاه دین را انجر و بنجر می سازد. چاره نیست باید ازاین شهر مهاجرت کرد وجنگ دادن کون با شاخ گاو به عقیده من درست نیست و دانشمندان  گفته اند کسی که به منطق تن نمی دهد با آن روبرو شدن غلط است باید کوچه بدل کرد.

زن به شوهرگفت تو ومن میدانیم که تو دوخصیه داری نه سه خصیه که دوخصیه در وجود مرد طبیعی است. شوهرگفت نمی دانم چه وقت ملیت های افغانستان هوشیارمی شوند خصوصاً شما زنها که هیچ وقت ازحقوق خود دفاع نمیکنید. باسکوت خود فلان مرد شخ را شخترمی سازید که رفع حاجت کند و بند تنبان بربندد و به شکار دیگری برود.

توندیدی که ایازمحمد نیازی ملای مسجد وزیراگبرخان قبل ازاینکه بداند سنگسار زنده یاد فرخنده شهید به اساس چه صورت گرفته ومردم اوباش حق فتوای سنگساردرملاء عام ندارند فتوی داد که اگر کسی برادرکسی را بکشد منتظربماند که او را داکترمعاینه کند که صحت است یا دیوانه بعد اورابکشد؟ حق دارد که قاتل برادرخود را درهمان جای بی درنگ بکشد قبل ازاینکه طب روانی نظر بدهد.

زن گفت: درجامعه ما قانون وجود ندارد؟ مگرجنگل است؟ مرد گفت: زن توهفته فهم هستی برو که برویم... تطبیق این فتوا قسمی است که پیش ازاینکه معاینه کنند یک خصیه را میکشند بعد شمارمیکنند.

حرف درکجا است. دراین روزها شما درتلویزون ها می بیند که یک سردارجی درتلویزون آواز خوانی می کند وچند هندو و چند دخترمسلمان سردارجی را درآواز خواندن وموسیقی شاد همراهی میکنند. رسول سیاف ودیگرهمدستان سیاف که دردسیسه وتوطیه سنگسار وقتل زنده یاد فرخنده شهید ناکام مانده اند می خواند شمشیرزنگ پُرخود را به بهانه اینکه دخترمسلمان چرا دریک کلپ با رقص وموزیک شاد سردارجی را همراهی کردند ...! موسیقی و رقص دراسلام جائیز نبوده چه رسد که چند دخترمسلمان یکجا درمملکت اسلامی با یک سردارجی رقص وشادمانی کنند. دین، مذهب وعلمای را دست کم بگیرند و بازارفتوا راسرد بسازند (تجارت دینی ومذهبی ما را زیرسوال ببرند).

سیاف دستورمی دهد که اول با بریدن پوست‌ یاغلاف ‌سرآلت‌ تناسل‌ سردارجی او وهمراهاناو وهمراهان سردارجی را ختنه  داخل دایره اسلام می شوند و بعد آنها را به اساس قانون شریعت اسلامی  کرده می توانید. اگراول او را داخل دایره اسلام نسازید‌ و پوست‌ یا غلاف‌ سرآلت ‌تناسل‌ سردارجی وهمراهان زن ومرد او را نبرید بهانه به جامعه مدنی افغانستان پیدامی شود که درجاده خیابانها به نام حقوق بشرسرازیرشوند وازسردارجی وهمراهان زن ومرداش دفاع کنند. باز دسیسه وطوطعه اسلامی ما را نقش بر آب می سازند وعلمای کرام را مجبورمی سازند که با محکمه صحرایی ما رامحکوم کنند و ازفرخنده ها قهرمان بسازند واسپ سرکش فتوای ما را قیضه و لجام زنند ومردم را در برابرما زبان درازوچشم سفید سازند.

زن میگوید درست که سردارجی مرد است او را با مردانی که هندو هستند آنها را ختنه کنند زنها را چطورختنه میکنند. مرد میگوید زن تو نشنیدی که دین ومذهب خصوصاً مرد وزن ندارد. درافریقا تمام زنان مسلمان را ختنه میکنند ما که ازفضل خداوند حکومت اسلامی داریم ختنه کردن زنان به این بهانه رواج می یابد حالا دولت ما به نام دولت اسلامی است بعد ازختنه کردن سردارجی وهمراهان او واقعاً دولت اسلامی افغانستان بدون شک می تواند بیرق داعش را به دستور باداران خارجی شان درافغانستان بلند کنند وبعد ناف روس وآسیای میانه رابدون مشکل ببرند.  ما وشما را ازاین مملکت فراردهند وآسیای میانه را  به دستور باداران شان بی ثابت سازند تا  باداران مجاهد وطالب  این نقشه راعملی نسازند ملا ها آرام نمی نشینند . صلح با طالب محالست وخیالست وجنون است.

وداکترعبدالله عبدالله دریک سخن رانی خودگفت :  چوکی ریاست اجرائیه یک پوست خیالی وتحفه کسی نیست (یعنی جان کیری چه ...است) وبه خاطریکه سران مجاهد وطالب ازعبدالله ناراحت بودند با صراحت گفت وقول سیاف وتورن اسماعیل را تائید کرد که مجاهدین را ازدولت کسی حذف، دورانداخته, به باطله دانی افکنده, واز پُست های شان ساقط کرده نمیتواند. وارث دین ،مذهب ودولت اسلامی افغانستان مجاهدین است پشک شویان (یعنی کسانی که ازخارج مانند(غ )آمده اند درفکرحذف مجاهدین نباشند زمین بجنبند ومجاهدین نمی جنبند. گوش گلالی نورصافی برادر زاده من دخترعبدالقدوس خان صافی را وگوش خانم هلی ارشاد همشهری بگرامی من دختر زنده یاد مولانا ارشاد وکیل کوچی ها راعبدالوود پیکارکه اصلاً ازپنجشیراست نماینده مردم قندز وداود کلکانی که ازحزب اسلامی وکیل کابل درپارالمان وسخنگوی امروزسیاف واز رقیبان دوران جهاد دربرابر ذکریا   درکلکان بود وهنوزاین دو وکیل پیکاروکلکانی شمشیردین وجهاد در کمر دارند آن قدر آقای عبدالودود وپیکار عصبانی بود که ترسیدم چند نفرمجاهد وملا سراطفال تجاوزکرده. آقای پیکار و داود کلکانی که مدافع سرسخت اسلام ومجاهداست سراین دوخانم دردفترطلوع نیوزتجاوز نکنند وثابت کنند اگر مجاهد وطالب هرقدرجنایت کنند کسی نمیتواند مجاهدین وطالب را از دولت اسلامی حذف کند. به هفتادپشت شان پند شودهمان طوریکه به اصطلاح مردم عوام درقصه تجاوز به اطفال و زنان مظلوم توسط اعضای  پارالمان نشده اند.  دوسیه تجاوزآقای پیکار و داود کلکانی دوعضو پارالمان راهم دولت ازخیرات دین،مذهب وجهاد باز نخواهد کرد. سیاف وملا نیازی فتواخواهند داد که تجاوز به حریم جهاد تجاوز به دین،مذهب واسلام است همان طوریکه درجنگ اگر زنان اسیرمی شوند مال وگشتزارمجاهدین است همخوابی جرم وگناه با آنها نیست. این  خانم ها احترام به  جهاد ندارند حکم اسیرجنگی وکنیز را دارند تجاوز براین دوخانم جرم نیست. ما چقدرحوصله کنیم سه نفربه یک زن درمقابل چشمان شوهراش تجاوزمیکنند ملا می خواهدعدالت برقرارسازد. دریک محکمه صحرایی هریک متهمین به جریمه 25000 افغانی معادل 500 دالر امریکایی جریمه می شوند که به زن وشوهر 75000 افغانی معادل  1500 دالرامریکایی متهمین بدهند چون متهمین مجرد بودند قابل سنگسارنیستند. دولت بدون درنظرداشت فیصله محکمه صحرایی ملا که مطابق شریعت بوده ملا را بیگناه زندانی میکند خانه وزیرداخله اگرپرچمی هم است آباد که متهمین را دستگیرنمیکند که جوانان مجاهد ما پخپل سربدون تعقیب عدلی آزاد بگردند.

 زن میگوید اگراین دوخانم عضوشورا مورد تجاوز قرار میگرفتندکه خدا طرف شان بود مورد تجاوز قرارنگرفتند پارالمان درقسمت جنایت پیکاروکلکانی چه می کرد؟ آیا پارالمان تحت فشارمانند قضیه فرخنده قرارمیگرفت؟ بلی وزیر داخله و وزیر امنیت عامه را دستورمی دادند که به شورا بیایند تا وکلای با وجدان ووطن پرست پارالمان ازآنها درقسمت تجاوزجنسی دووکیل دردفترطلوع نیوزسوالاتی داشته باشند تا مردم نگویند پارالمان دربرابرهرجنایت سکوت می کند به خاطریکه نه سیخ بسوزد نه کباب بعد از وزیران به گفته صافی وکیل کاپیسا ازهر دو وزیر و و وکیل پول میگرفتند وآنها را با این عمل شان گرگ به جان ملیت های افغانستان می ساختند. تا به  کفن کش قدیم مردم احتیاج می شد ومیگفتند خدا بیامرزد کفن کش قدیم را... ومردم میگفتندازبدبتراش توبه از دُم خراش توبه  واز دوگوش خود میگرفتند و از وطن فرارمیکردند. تا اسپ بی زین وبی لجام مجاهد وطالب تاخت وتازمیکرد مثلیکه درجنگای کابل با این نیرنگ های خود مردم را فراردادند واین عمل شان سبب شد که عکس داکترنجیب الله موردعبادت قرار بگیر ومردم به کفن کش قدیم آفرین ودعای نیککنند...