افغان موج   

از آنجاییکه سرشت قدرت فساد آور بوده و بیدون قدرت دولتی هم٬ زندگی شهروندی در یک جغرافیای معین و قبول شده سرحدّات بین الملل ناممکن است....!

ورود به موضوع:

در زمان که در حقوق عمومی محصل بودیم٬ دکتر شعبان نیا مدرس حقوق اساسی ۱ برای ما٬ آنارشیسم را چنین معنی کرد: که انسان در حالت طبیعی فاقد دولت را آنارشیسم می گویم و این فقدان دولت مسبب هرج و مرج می گردد.

پس به باور طبیعیون حالت طبیعی انسان فاقد دولت٬ حالت بهشتی است که حفظ جان و مال انسان ها٬ در این حالت ضمانت ندارد. و امنیت بدوی جان و مال انسان ها٬ فلسفه وجودی دولت در نخست و ایجاد و یا خلق فرصت های توسعه ای٬ مجموعه عناصری با وظایف بدوی دولت همانا امنیت جان و مال شهروندان به مفهوم خدمت می باشد. که وظایف و مسوولیت های اولامر در اسلام هم توسط حکمای اسلامی چون غزالی و ابن خلدون نیز به همین اساس بیان گردیده است.

از انجاییکه اسلام همچون مهدی آخر زمان هیچ کس را به باور اهل سنت٬ منحیث اولامر به مردم در یک منطقه معین و مشخص٬ و در زمان مشخص٬ توسط کدام حدیث معتبر معرفی نکرده است. که اینجاست خرد جمعی برای شناسایی فرد اول به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم همانا نمایندگان به گزینش فرد اول در حیطه قانون برای زمان معینه می پردازند.

افغانستان کنونی و راه حل آن:

اینکه دولت مشروعیت ندارد و عدم ثبات برای منطقه و فرامنطقه درد سر ساز استنتاج می شود و ملیت افغان که از فقه اسلامی نیامده زیرا فقه به تمامی خدا باوران اسلامی اهل سنت می باشد٬ که افغان ها٬ ملیت اند: در حالت مهاجرت یا کوچی قرار دارند و آرزوی اکثریت جوانان داخل کشور نیز بیرون شدن از کشور می باشد. زیرا اتحاد مردم در محوریت افکار ملی و تاسیس نمودن و متجلا نمودن حاکمیت ملی که دولت مشروع وضع می شود لازم است. و با استفاده از اینترنت دهکده کوچک و برگزاری همه پرسی های اینترنتی تا رسیدن به قدرت مشروع و قانونی که حقانیت قدرت برمیگردد دوباره به بیداری و آگاهی عامه٬ زیرا دیکتاتوری پدیداری جهل می باشد... 

نوت: مصاحبه من در لینک ذیل٬ به سبب اینکه دو پسر کوچکم مزاحمت کرد و حرفم ناتمام ماند٬ مطلب فوق را نوشتم که لینک موجود هم را تا اخیر تماشا کنید.

https://youtu.be/Q1JQzOimA_U?si=5dTBhxqBLoNoeWRf

 

 

محمدآصف فقیری