افغان موج   

 به غرب رفتم اسلام دیدم ولی مسلمان ندیدم و به شرق برگشتم اسلام ندیدم ولی مسلمان دیدم......!

سید جمال الدین أفغان

شرح آسیب شناسی:

نظم ازلی که در طبیعت نهادینه شده چون: شب روز و تحول اقلیم و غیره موارد که نظم انسانی در برابر این نظم ناکام بوده و جستجوی طرفداران محیط زیستی و نظم که بتواند طبیعت را برای زیست انسانی سالم نگه دار٬ مسوولیت بوده جهانی٬ و در پهلوی آن تروریسم و تهدید بین المللی که مانند محیط زیست آسیب شناسی و تجویز در مورد سهل نبوده٬ زیرا رخنه های قدرت های جهانی٬ از بدو بنیاد تاسیس تا بزرگنمایی و گسترش گروه ها و یا نهضت های اسلام سیاسی حرف تازه هم نیست.

اما در أفغانستان در نخست به  أساس مولفه های اسلامی اگر وارد شویم تضاد در برابر نظم جهانی و سرحدات قبول شده پسا ۱۹۴۵ دیده نمی شود.  البته دموکراسی بستری آزادی است نه قالب برای اخلاق که نباید فساد جامعه را ناشی از دموکراسی دانست.

اینکه فساد در هر جامعه به کدام اعمال اطلاق می شود منوط به جامعه شناسی و جرم شناسی هر جامعه میگردد. اما کشورما أفغانستان جامعه توده ای بوده و دهان ملاها باز٬ که اینرا بارها می نویسم: دین از سیاست جدا نیست ولی ملا هم دین نیست...

سیاست و عقلانیت سیاسی یعنی حقوق و علوم سیاسی که پژوهشگر عرصه پدیده هارا برای أفغانستان با ارزش های اسلامی تطبیق می دهد. شناسایی اسلام سیاسی چون خراسان خواهان داعش در أفغانستان که ظهور مهدی را از اینجا می دانند و غرب را دجال خطاب کردن قطعاَ بخیر مردم و نظم منطقه و جهان نیست.

به حضرت مهدی طبق احادیث باور داریم و در وقت خود٬ خودش عریان می شود و نیاز به استقبال ما ندارد. و تشريفات آمدن وی قسمی که توسط سلفی ها و وهابيون بیان می شود٬ رکن از دین و عبادات ما نمی باشد.

راه حل: اولاً شناسی مکتب فکری افراطیت همانا وهابی ها و سلفی ها برای هر مسلمان و أفغان ضروریست که طالبان هم از این مکاتب متاثر اند٬ زیرا مذهب حنفی دیوبند که در هند توسط سلطان محمود غزنوی تهداب گذاری شد٬ با دیوبند پاکستان تمیز بی نهایت ماهوی دارد. دوم اینکه: ملیت یعنی ملت سازنده دولت شده در سرحدات قبول شده حقوق بین الملل و نظم جهانی٬ که همه باید در دفاع فکری تغذیه ها شویم زیرا عقلانیت سیاسی ما در تنزل ذهنی می باشد.

چگونگی جامعه توده أفغانستان: https://jawedan.com/1402/26718/

 

چیستی حکومت همه شمول: http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/111_Faqiri_A_Hokomat_Hamashmool.pdf

محمدآصف فقیری